Останні додані

 • Лексико-семантичне поле “коштовне каміння” в сучасній українській та англійській мовах 

  Полтавчук, Леся Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Однією з центральних проблем сучасної є проблема системної організації лексичного складу мови. Вивчення лексико-семантичної системи можливе шляхом виділення її структурних елементів: лексико-семантичних полів, лексико-семантичних ...
 • Способи утворення морської термінології англійської мови 

  Філюк, Лілія Миколаївна; Filiuk, Liliia M. (2016)
  Інтерес до спеціальної лексики, в тому числі термінології, у сучасному мовознавстві зумовлений як підвищенням ролі науки і техніки в розвитку людства, так і зростанням ролі термінології в сучасних мовах. У лінгвістичній ...
 • Специфіка професійно-орієнтованого навчання економічному перекладу 

  Філюк, Лілія Миколаївна; Filiuk, Liliia M.; Филюк, Лилия Николаевна (2015)
  У статті відзначається, що високоякісне навчання перекладу у сфері професійної комунікації неможливе без поєднання спеціальних знань і перекладацьких навичок. Головною метою підготовки перекладачів у сфері професійної ...
 • Причини та джерела варіантності в українській терміносистемі інформатики 

  Філюк, Лілія Миколаївна (2007)
  Українській терміносистемі інформатики (далі УТІ) притаманна поширена варіантність різних типів, яка, тим не менше, й досі не стала об`єктом всебічного дослідження. Метою даної наукової розвідки є встановлення джерел і ...
 • Основні етапи формування української терміносистеми інформатики 

  Філюк, Лілія Миколаївна (2006)
  Наразі внаслідок бурхливого розвитку обчислювальної техніки і впровадження її у всі галузі людського життя України відбувається перебіг не менш інтенсивного формування української терміносистеми інформатики (далі УТІ). ...
 • Прагматика преобразования художественного образа при переводе стилистических приёмов (на материале перевода стилистического приёма повтора) 

  Тхор, Неонила Максимовна; Попик, Ирина Петровна (2012)
  Актуальность предложенного исследования обусловлена характеру репрезентации различных лексико-стилистических приёмов в тексте оригинала и перевода с точки зрения различных трансформаций, возникающих при переводе художественного ...
 • Специфика использования языковых средств полифонии в системе психологического романа 

  Тхор, Неонiла Максимiвна; Попік, Ірина Петрівна; Тхор, Неонила Максимовна; Попик, Ирина Петровна; Tkhor, Neonila M.; Popik, Iryna P. (2011)
  У статті досліджуються принципи організації ефекту поліфонії в жанрі психологичного роману. Твори цього жанру характеризуються наявністю варіаційної оповідної перспективи, що передбачає багатобічне зображення художньої ...
 • Основні характеристики цитування сентенцій 

  Тхор, Неонiла Максимiвна; Тхор, Неонила Максимовна; Tkhor, Neonila M. (2008)
  Стаття присвячена дослідженню функціональних характеристик цитації сентенцій у тексті та вивченню специфіки їх текстового адаптування. Особливу увагу звернено на феномен контекстуального перетворення сентенції. Зазначається, ...
 • Визуализация информации в поликодовой статье англоязычного учебного толкового словаря 

  Томчаковский, Александр Георгиевич; Томчаковський, Олександр Георгійович; Tomchakovsky, Oleksandr G. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2014)
  В исследовании проанализирована лексикографическая статья учебного словаря английского языка как поликодовый коммуникативный феномен, сущность которого состоит в двойном кодировании лексикографической информации средствами ...
 • Трипільський субстрат: фонетичні ознаки в давньоєвропейських мовах 

  Таранець, Валентин Григорович; Черняєва, Ірина Анатоліївна (Інститут української мови НАН України, 2011)
  Запропоновано порівняльне дослідження фонетичних явищ давньоєвропейських мов, результатом якого є узагальнення архаїчних рис, що зберігалися в українській мові під впливом трипільського субстрату, та на їх основі висунуто ...
 • Зародження протиставлення "твердих / мʼяких" приголосних у словʼянських мовах (на фоні індоєвропейських мов) 

  Таранець, Валентин Григорович; Слободцова, Ірина Віталіївна; Черняєва, Ірина Анатоліївна; Таранец, Валентин Григорьевич; Слободцова, Ирина Витальевна; Черняева, Ирина Анатольевна; Taranets, Valentyn Hryhorovych; Slobodtsova, Iryna Vitaliivna; Cherniaieva, Irina A. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2013)
  Статтю присвячено дослідженню походження "твердих" і "мʼяких" приголосних у словʼянських мовах, витоки яких сягають індоєвропейської прамови. Розпад останньої привів у мовах до різного шляху розвитку первинних велярних і ...
 • Походження етносу українці та їхньої мови 

  Таранець, Валентин Григорович; Taranets, Valentyn Hryhorovych (2015)
  У статті розглянуто етимологію слова українці з позиції його прадавнього морфемного складу, що дало підстави відтворити вихідне префіксально-кореневе утворення *uker-. Ця форма ототожнюється зі слов’янським племенем укри, ...
 • Тематическая структура газетного макротекста 

  Терехова, Лилия Владимировна; Terekhova, Lylyia V. (2014)
  В статье рассматриваются некоторые подходы к проблеме членения текста. Автор предлагает модель структурирования газетного макротекста, описывающего кризисную ситуацию.
 • Лінгвокультурологічні особливості англомовних номінацій коштовного каміння 

  Строченко, Леся Василівна; Строченко, Леся Васильевна; Strochenko, Lesya V. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2014)
  Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурологічного аспекту лексико-семантичного поля «коштовне каміння» в англійській мові. У роботі аналізуються номінативні одиниці з додатковими культурними значеннями та фразеологізми, ...
 • Традиции пикарески в романе Р. Гари "Повинная голова" 

  Савкова, Лидия Семеновна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013)
  Одной из ранних разновидностей романного жанра Нового времени была пикареска, или плутовской роман. Зародившись в Испании в середине XVI ст., в следующем веке она стала жанром-классикой испанского барокко. Уже в этот ...
 • Художественная биография в контексте жанровых модификаций биографической прозы 

  Савкова, Лидия Семеновна; Ковальчук, Лидия Всеволодовна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012)
  На протяжении XX века наблюдалось интенсивное развитие и качественное изменение биографической литературы. Эта тенденция сохраняется и в нынешнем столетии – утверждаются новые принципы соотношения документального и ...
 • Образная схема движение траектора как компонент когнитивной структуры концепта Insanity 

  Поздняков, Денис Олександрович; Поздняков, Денис Александрович; Pozdniakov, Denys O. (2011)
  У статті розглядається концептуалізація феномену INSANITY на базі образної схеми РУХ ТРАЄКТОРУ. У ході дослідження було використано семантичний та когнітивний аналіз мовних одиниць, які вербалізують концепт INSANITY. Це ...
 • Утворення вторинних текстів шляхом структурно-змістової компресії 

  Насталовська, Ірина Вікторівна; Насталовская, Ирина Викторовна; Nastalovska, Iryna V. (Міжнародний гуманітарний університет, 2014)
  У статті окреслено принципи текстової деривації та розглянуто один із її механізмів, яким є структурно-змістова компресія. Детальну увагу присвячено таким прийомам скорочення тексту, як змістове скорочення і змістове ...
 • Особенности реализации фонемы /l/ в англицизмах немецкоязычного теледискурса (инструментальный анализ) 

  Монастырская, Юлия Григорьевна (Національний університет "Одеська юридична академія", 2014)
  Проблема интеграции иностранных слов связана со «столкновением» разных языковых систем: языка-донора и языка-реципиента. Мощная экспансия англицизмов в немецкий язык пришлась на конец XX в. и бурно продолжается по сей день, ...
 • Факторы воздействия на адаптацию англицизмов и галлицизмов к немецкому произносительному стандарту 

  Монастырская, Юлия Григорьевна; Монастирська, Юлія Григорівна; Monastyrska, Yuliia Hryhorivna (2013)
  В статье рассматривается проблема адаптации иностранных слов, в частности англицизмов и галлицизмов к немецкому произносительному стандарту, определяются такие факторы как степень генетического родства, интерференция, ...

View more