Останні додані

 • О социокультурном пространстве Украины в период глобализации 

  Добровольская, Людмила Владимировна; Магомедова, Людмила Петровна (2006)
  В последние десятилетия жители многих стран мира, в том числе и Украины, стали свидетелями стремительного, динамичного, мощного процесса трансформации социокультурного пространства. Социокультурное пространство детерминируется ...
 • О подготовке специалистов по прикладной лингвистике (опыт преподавания иностранного языка) 

  Добровольская, Людмила Владимировна; Магомедова, Людмила Петровна (Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2007)
  Прикладная лингвистика как наука, занимающая особое место среди дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и точного цикла, призвана обеспечить страну специалистами, владеющими несколькими иностранными языками Выпускники ...
 • Мовна гра в рекламних слоганах: проблема відтворення в перекладі 

  Добровольська, Діана Михайлівна (Національний університет «Острозька академія», 2015)
  Статтю присвячено проблемі перекладу рекламних слоганів, що містять мовну гру. Визначено поняття мовної гри, окреслено специфіку реалізації мовної гри в рекламному тексті, зокрема в рекламних слоганах. Простежено особливості ...
 • Особливості сприйняття рекламних слоганів (на матеріалі перекладів англомовних слоганів українською та російською мовами) 

  Добровольська, Діана Михайлівна; Добровольская, Диана Михайловна; Dobrovolska, Diana M. (ДДПУ імені І. Франка, 2016)
  Статтю присвячено окресленню проблеми адекватності перекладу рекламних текстів загалом і слоганів комерційної реклами зокрема. Здійснено огляд наукових праць із питань перекладу рекламних текстів та обґрунтовано актуальність ...
 • О формировании лексических навыков при профессионально-ориентированном чтении 

  Добровольская, Диана Михайловна; Добровольская, Людмила Владимировна (2009)
  Лінгвістичні засоби автентичних текстів з менеджменту є головною причиною нерозуміння іноземцями інформації при читанні. Викладачі Одеського національного університету розробили нову технологію формування лексичних навичок ...
 • Лексико-семантичне поле “коштовне каміння” в сучасній українській та англійській мовах 

  Полтавчук, Леся Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Однією з центральних проблем сучасної є проблема системної організації лексичного складу мови. Вивчення лексико-семантичної системи можливе шляхом виділення її структурних елементів: лексико-семантичних полів, лексико-семантичних ...
 • Способи утворення морської термінології англійської мови 

  Філюк, Лілія Миколаївна; Filiuk, Liliia M. (2016)
  Інтерес до спеціальної лексики, в тому числі термінології, у сучасному мовознавстві зумовлений як підвищенням ролі науки і техніки в розвитку людства, так і зростанням ролі термінології в сучасних мовах. У лінгвістичній ...
 • Специфіка професійно-орієнтованого навчання економічному перекладу 

  Філюк, Лілія Миколаївна; Filiuk, Liliia M.; Филюк, Лилия Николаевна (2015)
  У статті відзначається, що високоякісне навчання перекладу у сфері професійної комунікації неможливе без поєднання спеціальних знань і перекладацьких навичок. Головною метою підготовки перекладачів у сфері професійної ...
 • Причини та джерела варіантності в українській терміносистемі інформатики 

  Філюк, Лілія Миколаївна (2007)
  Українській терміносистемі інформатики (далі УТІ) притаманна поширена варіантність різних типів, яка, тим не менше, й досі не стала об`єктом всебічного дослідження. Метою даної наукової розвідки є встановлення джерел і ...
 • Основні етапи формування української терміносистеми інформатики 

  Філюк, Лілія Миколаївна (2006)
  Наразі внаслідок бурхливого розвитку обчислювальної техніки і впровадження її у всі галузі людського життя України відбувається перебіг не менш інтенсивного формування української терміносистеми інформатики (далі УТІ). ...
 • Прагматика преобразования художественного образа при переводе стилистических приёмов (на материале перевода стилистического приёма повтора) 

  Тхор, Неонила Максимовна; Попик, Ирина Петровна (2012)
  Актуальность предложенного исследования обусловлена характеру репрезентации различных лексико-стилистических приёмов в тексте оригинала и перевода с точки зрения различных трансформаций, возникающих при переводе художественного ...
 • Специфика использования языковых средств полифонии в системе психологического романа 

  Тхор, Неонiла Максимiвна; Попік, Ірина Петрівна; Тхор, Неонила Максимовна; Попик, Ирина Петровна; Tkhor, Neonila M.; Popik, Iryna P. (2011)
  У статті досліджуються принципи організації ефекту поліфонії в жанрі психологичного роману. Твори цього жанру характеризуються наявністю варіаційної оповідної перспективи, що передбачає багатобічне зображення художньої ...
 • Основні характеристики цитування сентенцій 

  Тхор, Неонiла Максимiвна; Тхор, Неонила Максимовна; Tkhor, Neonila M. (2008)
  Стаття присвячена дослідженню функціональних характеристик цитації сентенцій у тексті та вивченню специфіки їх текстового адаптування. Особливу увагу звернено на феномен контекстуального перетворення сентенції. Зазначається, ...
 • Визуализация информации в поликодовой статье англоязычного учебного толкового словаря 

  Томчаковский, Александр Георгиевич; Томчаковський, Олександр Георгійович; Tomchakovsky, Oleksandr G. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2014)
  В исследовании проанализирована лексикографическая статья учебного словаря английского языка как поликодовый коммуникативный феномен, сущность которого состоит в двойном кодировании лексикографической информации средствами ...
 • Трипільський субстрат: фонетичні ознаки в давньоєвропейських мовах 

  Таранець, Валентин Григорович; Черняєва, Ірина Анатоліївна (Інститут української мови НАН України, 2011)
  Запропоновано порівняльне дослідження фонетичних явищ давньоєвропейських мов, результатом якого є узагальнення архаїчних рис, що зберігалися в українській мові під впливом трипільського субстрату, та на їх основі висунуто ...
 • Зародження протиставлення "твердих / мʼяких" приголосних у словʼянських мовах (на фоні індоєвропейських мов) 

  Таранець, Валентин Григорович; Слободцова, Ірина Віталіївна; Черняєва, Ірина Анатоліївна; Таранец, Валентин Григорьевич; Слободцова, Ирина Витальевна; Черняева, Ирина Анатольевна; Taranets, Valentyn H.; Slobodtsova, Iryna V.; Cherniaieva, Irina A. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2013)
  Статтю присвячено дослідженню походження "твердих" і "мʼяких" приголосних у словʼянських мовах, витоки яких сягають індоєвропейської прамови. Розпад останньої привів у мовах до різного шляху розвитку первинних велярних і ...
 • Походження етносу українці та їхньої мови 

  Таранець, Валентин Григорович; Taranets, Valentyn H. (2015)
  У статті розглянуто етимологію слова українці з позиції його прадавнього морфемного складу, що дало підстави відтворити вихідне префіксально-кореневе утворення *uker-. Ця форма ототожнюється зі слов’янським племенем укри, ...
 • Тематическая структура газетного макротекста 

  Терехова, Лилия Владимировна; Terekhova, Lylyia V. (2014)
  В статье рассматриваются некоторые подходы к проблеме членения текста. Автор предлагает модель структурирования газетного макротекста, описывающего кризисную ситуацию.
 • Лінгвокультурологічні особливості англомовних номінацій коштовного каміння 

  Строченко, Леся Василівна; Строченко, Леся Васильевна; Strochenko, Lesya V. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2014)
  Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурологічного аспекту лексико-семантичного поля «коштовне каміння» в англійській мові. У роботі аналізуються номінативні одиниці з додатковими культурними значеннями та фразеологізми, ...
 • Традиции пикарески в романе Р. Гари "Повинная голова" 

  Савкова, Лидия Семеновна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013)
  Одной из ранних разновидностей романного жанра Нового времени была пикареска, или плутовской роман. Зародившись в Испании в середине XVI ст., в следующем веке она стала жанром-классикой испанского барокко. Уже в этот ...

View more