Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8332
Title: Рівні національної свідомості
Other Titles: Уровни национального сознания
Levels of national consciousness
Authors: Гансова, Емма Августівна
Гансова, Эмма Августовна
Hansova, Emma A.
Citation: Одеські етнографічні читання. Локальна та регіональна специфіка традиційної культури : зб. наук. праць : матеріали Міжнар. наук. конф. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.]; редкол.: В. К. Борисенко [та ін.]; наук. ред. В. Г. Кушнір. – Одеса : Одеська міська друкарня (КП ОМД), 2013. – 572 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: нація
національна свідомість
національна ідентифікація
нация
национальное сознание
национальная идентификация
nation
national identity
national identification
Abstract: В сучасному суспільстві з новою силою виникає потреба в визначенні статусу нації як історичної спільноти. Національні ідеології були духовними предтечами національних держав. Наукові теорії виникали на ґрунті цінностей, які зберігались в масовій свідомості народу, в його традиціях та звичаях. Масова, повсякденна свідомість та спеціалізована наукова свідомість утворюють два рівні національної свідомості. Сьогодні, в сучасному глобалізованому світі, вирішується доля нації, яку можна простежити за допомогою вивчення національної свідомості.
В современном обществе с новой силой возникает потребность в определении статуса нации как исторической общности. Национальные идеологии были духовными предтечами национальных держав. Научные теории возникали на почве ценностей, которые сохранялись в массовом сознании народа, в его традициях и обычаях. Массовое, повседневное сознание и специализированное научное знание образуют два уровня национального сознания. Сегодня, в современном глобализированом мире, решается судьба нации, которую можно проследить, изучая национальное сознание.
In modern society the need of definition the status of nation as a historical community arises. National ideologies were spiritual premise of national states. Scientific theories appear on the basis of values which were saved in the mass consciousness of people, their traditions and customs. Mass consciousness and specialized scientific knowledge form two levels of national consciousness. Today in the contemporary world the fate of the nation may be traced due to studying the national consciousness.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8332
Other Identifiers: УДК 17.023.32
Appears in Collections:Одеські етнографічні читання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144-149.pdf130.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.