Recent Submissions

 • Етика у сфері соціальних комунікацій. Професійні стандарти у журналістиці, рекламі та PR 

  Стеблина, Наталія Олександрівна; Іванова, Олена Андріївна (2014)
  Етику часто сприймають як збірник правил, встановлених для надлюдей, які не мають емоцій, пристрастей та бажань: мовляв, повністю і в усьому дотриматися цих правил все одно неможливо, тож для чого тоді й починати. При цьому ...
 • Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових та дипломних робіт зі спеціальності 061 журналістика 

  Азєєв, Сергій Володимирович; Мацишина, Ірина Віталіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Згідно Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова та навчального плану факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету ...
 • Гімнографія [c. 417-479] 

  Джиджора, Євген Володимирович (Наукова думка, 2013)
  Оригінальна давньокиївська гімнографія, як і перші агіографічні, історіографічні та проповідницькі твори, з’явилася невдовзі по християнізації руських земель, у XI ст. Вона не знала тривалої еволюції пісенних жанрів — ...
 • До історії розвитку освіти на Одещині: здобутки М. Куліша (на матеріалі ранньої публіцистики) 

  Коваленко, Алла Федосіївна; Kovalenko, Alla F. (2018)
  У статті розглянуто діяльність відомого українського драматурга М. Куліша у сфері освіти на Одещині, осмислено концептуальні погляди автора на систему української освіти на основі його публікацій. Запропоновано аналіз ...
 • «Історія Юдейської війни» Йосифа Флавія 

  Джиджора, Євген Володимирович (2013)
  «Історія Юдейської війни» Йосифа Флавія. Одним із перших хронографічних творів, перекладених у Київській Русі, стала видатна пам’ятка близькосхідної словесності «Історія Юдейської війни». Цю історію написав юдейський ...
 • Фізіолог 

  Джиджора, Євген Володимирович (2013)
  «Фізіолог» — чи не найзагадковіша пам’ятка, що формувалася впродовж понад тисячолітньої історії середньовічної християнської літератури. Вважається, що твір було написано анонімним автором в Александра' в II—III ст. Пізніше, ...
 • Космологічні твори 

  Джиджора, Євген Володимирович (2013)
  У києворуській літературі окрему групу перекладних пам’яток становлять космологічні твори — коментарі-тлумачення біблійних оповідей про виникнення та улаштування світу («Шестоднев», «Християнська топографія»). Розраховані ...
 • Гімнографія [209-219] 

  Джиджора, Євген Володимирович (2013)
  Як уже зазначалося, у давньокиївській літературі основний масив перекладних творів становили тексти, передбачені Уставом (Типіконом). Серед них окреме місце посідали богослужбові пісні — урочисто-охвальні або ж скорботно-покаянні ...
 • Журналістський фах: есей як жанр 

  Коваленко, Алла Федосіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Методичні вказівки містять мету та завдання курсу, тематику лекційних та практичних занять, завдання для самостійної роботи, теми рефератів та питання для самоконтролю. З метою полегшення самостійного вивчення дисципліни ...
 • Жанр фейлетону в журналістиці першої половини ХХ століття 

  Шаргородська, Алла Федосіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
  Дисципліни спеціалізації входять до переліку фахових дисциплін і є невід’ємною складовою всебічної підготовки студентів-випускників спеціальності журналістика. Курс “Жанр фейлетону в журналістиці першої половини ХХ ст.” ...
 • Екологічна проблематика в сучасній українській журналістиці 

  Шаргородська, Алла Федосіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
  Проблематика періодичної преси входить до переліку фахових дисциплін і є невід’ємною складовою всебічної підготовки студентів-випускників спеціальності журналістика. Курс «Проблематика періодичної преси» передбачає ...
 • Хрестильні імена Бориса і Гліба як форма літературної символізації 

  Джиджора, Євген Володимирович (2016)
  У теоретичній статті проаналізовано один із трьох основних напрямів символізації образної системи у середньовічному літературному творі — і особливе іменування / перейменування і образу. Середньовічна філософія імені І ...
 • Энергийная сопричастность верующего Творцу в гимнографическом триптихе патриарха Филофея Коккина 

  Джиджора, Евгений Владимирович (2017)
  Средневековая христианская литература, религиозно-риторическая по своему характеру1, отображает особенный тип художественного сознания, который теоретики называют традиционалистским, или нормативным2. Нормативное творчество ...
 • Посвящение святого на подвиг в Службе св. Кириллу Философу (по рукописи Русского Пантелеймонова монастыря на Афоне) 

  Джиджора, Евгений Владимирович (2015)
  Вьдающийся ученый-славист и церковный деятель А. И. Александров (епископ Анастасий) в одной из своих многочисленных научных работ пишет: «В числе многих рукописных сокровищ, хранящихся в богатой библиотеке русского ...
 • Mineya in the corps of Kyivan Rus’ hymnographic collection 10th - 13th centuries 

  Dzhydzhora, Yevhen V.; Джиджора, Євген Володимирович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2017)
  In the article there is researched the place of mineya as a type of hymnographic book among other liturgical reports in the literature of Kyivan Rus’ of the 11th – 13th centuries. Kyivan Rus’ hymnography is part of the ...
 • До проблеми літературознавчого вивчення середньовічної гімнографії (постановка питання) 

  Джиджора, Євген Володимирович (2016)
  Середньовічна гімнографія – сукупність літературних поетичних жанрів, які в християнській церкві прийнято було співати під час богослужіння. На сьогодні, як слушно зауважує О. Кожушний, така релігійно-музично-поетична ...
 • Исследования по средневековой литературе XI-XV вв. 

  Джиджора, Евгений Владимирович; Джиджора, Євген Володимирович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2012)
  В книге исследуются актуальные проблемы средневековой литературы XI–XV вв. В первой и второй частях представлены статьи, в которых рассматриваются теоретические вопросы средневековой книжности, а также раскрываются ...
 • Риторика: Методичні вказівки та завдання для здобувачів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 журналістика 

  Джиджора, Євген Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Дисципліна «Риторика» викладається здобувачам 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 журналістика впродовж першого семестру. Загальна кількість годин – 90, з них 36 лекцій, 54 самостійної роботи. Підсумкова ...
 • Літературний стиль : метод. вказівки та завдання для студ. 1 курсу здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спец. 061 "Журналістика" 

  Джиджора, Євген Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Дисципліна «Літературний стиль» викладається студентам 1 курсу ОКР бакалавр спеціальності 061 журналістика впродовж двох семестрів. У I семестрі загальна кількість годин – 90, з них 48 лекцій, 42 самостійної роботи. У II ...
 • Гімнографія Київської Русі XI-XIII сторіч: Структурне ціле канону мінейного циклу (автореф.) 

  Джиджора, Євген Володимирович; Джиджора, Евгений Владимирович; Dzhydzhora, Yevhen V. (2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ, 2018. У монографії здійснено комплексне ...

View more