Останні додані

 • Индивидуально-авторские приемы работы Александра Пушкина над выбором номинации персонажей прозаических текстов 

  Мурадян, Ирина Владимировна; Muradyan, Irina V. (2017)
  Актуальность изучения текстов Александра Пушкина остается неизменной, несмотря на большое количество исследовательских работ, вышедших в последнее двадцатилетие. Кроме того, особый интерес представляет исследование именовании ...
 • Композити — кольороназви як конституенти фсп компаративності 

  Романченко, Алла Петрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Просте найменування ознаки не завжди задовольняє вимогу виразності. Із метою безпосереднього впливу на почуття є необхідним більш конкретне уявлення про ознаку, про яку слід нагадати і до якої привертається увага. Саме ...
 • Мовознавчий дискурс у драматургії Миколи Куліша в контексті розвитку культури і процесів українізації / контрукраїнізаціЇ 20-30 рр. і сучасності 

  Саєнко, Валентина Павлівна; Борисенко, Наталія Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Актуальність і спостережень, і висновків не тільки на рівні ситуативних перегуків, але руху по зачарованому колу історичних повернень назад — туди, де становище було загрозливим за рясністю жнив скорботи на духовній і ...
 • Ритмо-інтонаційна організація висловлення у драматичних етюдах Олександра Олеся 

  Малютіна, Наталія Павлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Монтажна композиція вбирає ритмо-інтонаційні структури висловлювання у драматичних етюдах Олександра Олеся. Дослідники поетичного ритму та інтонації Р. Барт, М. Бахтін, О. Волкова, Є. Еткінд, Ю. Лотман, І. Ковтунова, М. ...
 • Динаміка чоловічих особових імен міста Косова 

  Павелко, Світлана Петрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Власні особові імена займають вагоме місце в лексичному складі сучасної української мови. Імена людей становлять загальний інтерес, адже це часточка історії кожного народу. У них відображається побут, звичаї, традиції, ...
 • Комунікативна емпатія в лінгвоекологічному аспекті 

  Ковалевська, Tетяна Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  У сучасних дослідженнях, присвячених проблемам гармонізаці буття особистості й соціуму, наголошено на зростанні агресивност. комунікативного фону (див. праці Ф. Бацевича, О. Добровича, В. Корнієнка, Г. Почепцова та ін.), ...
 • Лінгвістична екологія як галузь науки 

  Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Людство закономірно пройшло дві епохи: епоху науково-технічної революції зі стрибкоподібним техногенним тиском на довкілля, епоху інформаційної революції з лавиноподібним інформаційним тиском на саму людину (остання епоха ...
 • Поняття становості й аспектуальності. Лінгвістичний і філософський аспект. Соціолінгвістичний експеримент 

  Труба, Ганна Миколаївна; Труба, Анна Николаевна; Truba, Hanna М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Стаття присвячена важливому і актуальному питанню: розуміння і тлумачення категорії становості і аепектуальності з різних точок зору. Це надасть можливості комплексного вивчення проблеми. А саме у статті запропонований ...
 • Крылатые слова и цитаты в современных масс-медиа: от Пушкина до Путина и от Достоевского до Улицкой 

  Касим, Галина Юрьевна; Касiм, Галина Юрiївна; Kasim, Halyna Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье рассмотрены самые частотные интертекстуальные единицы — крылатые слова и цитаты, употреблённые в текстах на русском языке в электронных масс-медиа России и Украины на протяжении последних двух лет. Установлен также ...
 • Факторы формирования лингвокультурного фона города 

  Степанов, Евгений Николаевич; Степанов, Євген Миколайович; Stepanov, Yevhen M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Цель данной статьи — выявить и показать роль феномена лингвокультурного фона в формировании специфики культурного кода определённого города и его жителей. Объект исследования — русская городская речь Одессы, Санкт-Петербурга, ...
 • Польська національно-маркована лексика у східнослов’янських мовах 

  Войцева, Олена Андріївна; Войцева, Елена Андреевна; Voitseva, Olena A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  У статті розглянуто проблему мовних механізмів трансляції національно-маркованої лексики в східнослов’янських мовах. Підкреслено необхідність лінгвокультурологічних досліджень для успішної комунікації і глибшого пізнання ...
 • Вестонимы в произведениях классиков болгарской литературы 

  Колесник, Валентина Александровна; Колесник, Валентина Олександрівна; Kolesnyk, Valentyna O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье рассматривается роль вестонимов — названий одежды (риза ‘рубаха’ и гащи ‘брюки, штаны’) в произведениях классиков болгарской литературы. Вестонимы в болгарской этнокультуре обладают максимальной информацией в ...
 • Авторский ракурс «семиотики страстей» в стихотворении Милорада Павича / Елены Рыжовой «Есть люди с особенно чувствительной кожей...» 

  Фокина, Светлана Александровна; Фокіна, Світлана Олександрівна; Fokina, Svitlana O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье исследовательский поиск направлен на фиксацию показателей «семиотики страстей» в стихотворении «Есть люди с особо чувствительной кожей...». Метафора «чувствительная кожа» рассмотрена в статье как показатель ...
 • Субъектно-речевая организация текстов литературно-критических портретов О. Мандельштама 1920-х гг. 

  Остапенко, Сергей; Остапенко, Сергій; Ostapenko, Serhii. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье исследуются речевые формы проявления субъекта высказывания в текстах литературно-критических портретов О. Мандельштама «А. Блок», «Заметки о Шенье», «Борис Пастернак», «Огюст Барбье» и «К юбилею Ф. К. Сологуба».
 • «Творчество из ничего» (к проблеме парадокса в критической рефлексии начала XX в.) 

  Раковская, Нина Михайловна; Раковська, Ніна Михайлівна; Rakovska, Nina M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье актуализируется парадоксальность критического мышления Л. Шестова, обусловленная его концепцией мировидения и афористичностью письма. Делается акцент на парадоксальных суждениях критика о русской литературе.
 • Гендерная проблематика в творчестве Л. Толстого (роман «Анна Каренина») и П. Мирного (роман «Гулящая») 

  Добробабина, Ольга Юрьевна; Добробабіна, Ольга Юріївна; Dobrobabina, Olha Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье проанализирована «трансформация женского начала» на примере художественного творчества Льва Толстого и Панаса Мирного. Особое внимание уделено исследованию этического значение данной проблемы, в том числе, и как ...
 • Провинциал в столице в ореоле ментальной окрашенности: две модели "физиологической" дескрипции у Е. И. Гребенки и И. А. Гончарова 

  Малиновский, Артур Тимофеевич; Малиновський, Артур Тимофійович; Malynovskyi, Artur T. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье речь идет о формировании в творчестве Е. П. Гребенки и И. А. Гончарова провинциально-столичного «сверхетекста» как определенного фундамента типологии сюжетов, хронотопов и жанров. Акцентируется мощный культуротворческий ...
 • Соловецька тема крізь призму власного концтабірного досвіду професора Н. Б. Кузякіної 

  Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна; Saienko, Valentyna P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Стаття складається з двох блоків. У першому проаналізовано високий науковий рівень літературо- і театрознавця Наталі Кузякіної, яка внесла вагомий внесок у фундаментальне вивчення української драматургії XIX—XX ст., ...
 • Модифікації жанру псалма в творчості т. Шевченка 

  Мостова, Людмила Борисівна; Мостовая, Людмила Борисовна; Mostova, Liudmyla B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  У статті розглядається роль Псалтиря у текстовій палітрі творчості Тараса Шевченко. Поет звертається до біблійного тексту і творчо осмислює його. Цикл Тараса Шевченка становить абсолютно новий твір, який відтворює світовідчуття ...
 • «Волшебный помощник» в литературе XIX—XX вв. (А. С. Пушкин, Ч. Диккенс, II. Кэри) 

  Беньковская, Анна Дмитриевна; Беньковська, Ганна Дмитрівна; Benkovska, Hanna D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  В статье анализируется инкорпорирование универсальных архетипических моделей в тексты авторской литературы. Взаимодействие фольклора и литературы рассмотрено на материале романов А. С. Пушкина («Капитанская дочка»), Ч. ...

View more