Останні додані

 • Мітигація як комунікативна тактика стратегії хеджування 

  Романченко, Алла Петрівна (2017)
  Виокремлено й схарактеризовано комунікативну тактику мітигації в межах стратегії хеджування, яка активно реалізується в жанрі наукової рецензії. Визначено сутність цієї тактики, описано можливості її використання, специфіку ...
 • Insertive structures in scientific language Y. O. Karpenko 

  Romanchenko, Alla P.; Романченко, Алла Петрівна (2014)
  В українському мовознавстві наявні праці, які стосуються природи вставлених конструкцій, їхньої семантики, інтонування та пунктуаційного виділення (І. Вихованець, Н. Гуйванюк, П. Дудик, В. Жайворонок, А. Загнітко, Л. ...
 • Вставні компоненти як дискурсиви в науковому мовленні 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (2015)
  У статті досліджено місце, роль, функціональне навантаження вставних компонентів у науковому мовленні Ю. О. Карпенка. Їх розглянуто з позиції комунікативної прагматики, виокремлено типи вставних елементів. Встановлено ...
 • Семантико-прагматичні параметри дискурсивних слів у науковому мовленні 

  Романченко, Алла Петрівна; Romanchenko, Alla P. (2015)
  У статті йдеться про лексичні одиниці, функція яких допомогти комунікантам у науковому спілкуванні. З᾽ясовано семантичні й прагматичні особливості дискурсивних слів, уживаних у лінгвістичному дискурсі, визначено типи та ...
 • Коммуникативно-прагматический потенциал интеррогативов в научном дискурсе языковой личности лингвиста 

  Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (2016)
  В статье рассмотрены проблемы, связанные с функционированием итеррогативных высказываний в научном лингвистическом дискурсе. Выяснен вопрос, касающийся семантики, оформления, особенностей использования и коммуникативно-п ...
 • Поняття «мовна особистість» та аспекти вивчення 

  Романченко, Алла Петрівна; Romanchenko, Alla P. (2016)
  У статті розглянуто питання, пов’язані з зародженням і становленням поняття «мовна особистість». З’ясовано, що воно формується в розвідках вітчизняних і зарубіжних учених першої половини ХХ століття. Зазначено, що мовну ...
 • Комунікативні тактики стратегії хеджування 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (2017)
  У цій розвідці автор аналізує тактики комунікативної стратегії хеджування. За допомогою контекстуально-інтерпретаційного методу визначено комунікативні тактики поради, компенсації та апроксимації, реалізовані в науковому ...
 • Вставлені одиниці як засіб комунікативного впливу в науковому дискурсі 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (2014)
  У статті схарактеризовано вставлені одиниці, їхню структуру, семантику і функції. Зроблено акцент на комунікативний потенціал цих конструкцій у науковому лінгвістичному дискурсі.
 • Научный дискурс в концепциях украинских исследователей 

  Романченко, Алла Петровна (2013)
  The questions associated with scientific discourse as a communicative phenomenon are considered in this article. The proceedings with research of structure, features, categories and genre problems are analyzed. Also ...
 • Критика як комунікативна стратегія в лінгвістичному дискурсі 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (2017)
  У статті вирізнено тактики в межах комунікативної стратегії критики. Тактики категоричної незгоди, констатації конкретних недоліків, вказівки на нестачу інформації, жалкування та висловлення сумніву схарактеризовано з ...
 • Феномен хеджингу в лінгвістиці 

  Романченко, Алла Петрівна; Romanchenko, Alla P.; Романченко, Алла Петровна (2016)
  У статті висвітлено питання виникнення терміна хеджингу в лінгвістиці. З’ясовано його походження, первинну й нинішні сфери застосування. Описано низку досліджень, що стали теоретичним підґрунтям для заснування та розвитку ...
 • Синтаксична репрезентація мовної особистості вченого-лінгвіста 

  Романченко, Алла Петрівна; Romanchenko, Alla P. (2017)
  Статтю присвячено синтаксичній репрезентації мовної особистості в лінгвістичному дискурсі. Об’єктом дослідження стали окличні та інтонаційно незакінчені речення. Їх розглянуто як синтаксичні засоби вираження експресивності ...
 • Трактування термінів еліта / елітний / елітарний у словниках та авторських концепціях 

  Романченко, Алла Петрівна (2017)
  Due to the popularity of the concept of elite we believe that its analysis in explanatory dictionaries and in author’s concepts of researchers of various fields is relevant. This concept has changed since its initial ...
 • Вставлені конструкції в науковому мовленні Ю. О. Карпенка 

  Романченко, Алла Петрівна (2014)
  Метою цієї статті є з᾽ясування структури, семантики й функційно-стилістичних особливостей вставлених конструкцій у  науковому дискурсі Ю. О. Карпенка. Об᾽єкт дослідження — вставлені речення, предмет — структурно-семантична ...
 • Заключне слово [Читач. Рецепція. Інтерпретація] 

  Шляхова, Нонна Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Інтерпретація (тлумачення) — терміни герменевтики. Але вважається, що проблема розмежування і тлумачення як двох способів розуміння ніколи не поставали спеціальним предметом осмислення ні в літературознавстві, ні у філософії.
 • Театр і драма: діапазон дискурсивних практик у рецептивному аспекті 

  Малютіна, Наталія Павлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У сучасному культурному просторі драма і театр є чимсь більшим, ніж традиційні рід, вид, жанр. Це спроба вибудовування (разом із глядачем) нових форм комунікації, самопізнання, філософи життя, навіть, нових форм духовної практики.
 • "Автор - герой - читач" у повістях Л. М. Толстого 80-90-х років ХІХ століття 

  Добробабіна, Ольга Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Постановка проблеми обумовлена тим, що останнім часом підвищився інтерес до вивчення творчості пізнього Толстого. Зазвичай, розглядався один із творів — «Крейцерова соната» або «Диявол», не приділялася увага співвідношенню ...
 • Множественность точек зрения на преступление как стратегия автора детектива в его игре с читателем 

  Морева, Тамара Юрьевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  "Точка зрения" — это одна из ключевых категорий нарратологии, понимаемых как «образуемый внешними и внутренними факторами узел условий, влияющих на восприятие и передачу событий» [6, с. 121]. И, как нам представляется, она ...
 • Проблема суб'єктивності в інтерпретації художнього тексту 

  Пащенко, Микола Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  З модерністським і постмодерністським письмом прийшло ускладнення тексту. В сучасному літературознавстві загальноприйнятою є думка, що складно організований текст обумовлений цілим рядом прийомів як чинників творчої гри, ...
 • Автор и читатель - многогранность и модификация во времени 

  Грицкевич, Михаил Ремович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У каждого серьезного художника присутствует, в той или иной форме, ориентация на читателя-адресата своей продукции. Однако все авторские признания в такой ориентации могут быть только косвенным подтверждением. Основное ...

View more