Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8160
Назва: Використання психолінгвістичного підходу в навчанні іноземних мов студентів університету
Інші назви: Использование психолингвистического подхода в обучении иностранным языкам студентов университета
The using of psycholinguistic approach in foreign language training of university students
Автори: Плотницька, Світлана Валеріївна
Голубенко, Лідія Миколаївна
Віт, Надія Петрівна
Плотницкая, Светлана Валерьевна
Голубенко, Лидия Николаевна
Вит, Надежда Петровна
Plotnitskaya, Svetlana V.
Golubenko, Lidija N.
Vit, Nadiia P.
Бібліографічний опис: Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Дата публікації: 2015
Ключові слова: концепт
код
комунікація
інформація
пам’ять
свідомість
психолінгвістика
коммуникация
информация
память
сознание
психолингвистика
content
code
communication
information
memory
cognition
psycholinguistics
Серія/номер: ;№ 23.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто деякі питання процесу мислення людини та переробки нею інформації, а також аспекти мовної, комунікативної та когнітивної свідомості. До когнітивних наук сьогодні відносять експериментальну психологію, психологію пізнання, нейронауку, когнітивну географію, психолінгвістику, нейролінгвістику тощо. Вивчаючи функціонування кібернетичних пристроїв, вчені доходять висновку, що мовне спілкування є одним із типових кібернетичних процесів, а мову з точки зору теорії інформації можна розглядати як одну з кодових систем, що використовується для передачі та зберігання інформації. При формуванні професійної мовної особистості на заняттях з англійської мови в університеті важливо враховувати певні чинники психолінгвістики. Поняття концепту відповідає уявленню про ті сенси, якими оперує людина в процесі мислення і які відображують зміст досвіду і знання, зміст результатів усієї людської діяльності та процесів пізнання світу у вигляді «квантів» знання.
В статье рассмотрены некоторые вопросы процесса мышления человека и переработки им информации, а также аспекты языкового, коммуникативного и когнитивного сознания. К когнитивным наукам сегодня относят экспериментальную психологию, психологию познания,нейронауку,когнитивную географию, психолингвистику, нейролингвистику и т.д. Изучая функционирование кибернетических устройств, учёные приходят к выводу, что речевое общение является одним из типичных кибернетических процессов, а язык, с точки зрения теории информации, можно рассматривать как одну из кодовых систем, служащих для передачи и хранения информации. При формировании профессиональной языковой личности на занятиях по английскому языку в университете важно учитывать определённые факторы психолингвистики. Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессе мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде «квантов» знания.
The article deals with some questions of human’s thinking and processing the information as well as the aspects of linguistic, communicative and cognitive perception. The scientists of today place the experimental psychology, the psychology of knowledge, neuroscience, cognitive geography, psycholinguistics, neurolinguistics, etc. into cognitive field. Learning the functioning of cybernetic devices scientists come to conclusion that communication is one of typical cybernetic processes from the information theory point of view, and the language is a code system serving for transmission and storing information. While forming the professional language personality during English lessons at the University it is very important to take into account some factors of psycholinguistics. The idea of concepts gives the presentation of units with which the man operates while thinking. The concepts reflect experience, knowledge, content of human activities and process of the world cognition in the form of «quantum» of knowledge.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8160
Розташовується у зібраннях:Мова

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
142-145.pdf145.94 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.