Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8018
Title: Генетична типологія малих міст регіону українського Причорномор´я
Other Titles: Генетическая типология малых городов региона украинского Причерноморья
Genetic typology of small cities of Ukrainian Black Sea region
Authors: Яворська, Вікторія Володимирівна
Яворская, Виктория Владимировна
Yavorska, Viktoriia V.
Citation: Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2012
Issue Date: 2012
Publisher: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Keywords: генетичний тип
генезис
малі міста
населення
розселення
типологія
типізація
генетический тип
малые города
население
расселения
типология
типизация
genetic type
genesis
small cities
population
moving
typology
typification
Series/Report no.: ;Вип. 12 (1)
Abstract: В статті розглядається генетична типологія малих міст в аспекті більш широкого бачення їх майбутнього з позицій генетико-географічного підходу, що буде сприяти окресленню загальної траєкторії розвитку цієї категорії міст на фоні нових викликів, обумовлених особливостями трансформації економіки в постіндустріальному, інформаційному суспільстві з його інноваційними технологіями і новими вимогами в формуванні виробництва, конкуренції, якісно нових соціальних послуг тощо. Нами було виділено в регіоні Українського Причорномор’я 5 генетичних типів малих міст.
В статье рассматривается генетическая типология малых городов в аспекте более широкого виденья их будущего с позиций генетико-географического подходу, который будет способствовать изучение общей траектории развития этой категории городов на фоне новых вызовов, обусловленных особенностями трансформации экономики в постиндустриальном, информационном обществе с его инновационными технологиями и новыми требованиями в формировании производства, конкуренции, качественно новых социальных услуг и тому подобное. Нами было выделено в регионе Украинского Причерноморья 5 генетических типов малых городов.
In article the genetic typology of small cities in aspect of wider vision of their future from positions of the genetic-geographical approach is considered. It will be promote delineation of the general trajectory of development of this category of cities against the new calls caused by features of transformation of economy in a postindustrial, information society with its innovative technologies and new requirements in formation of manufacture, a competition, qualitatively new social services, etc. We have allocated 5 genetic types of small cities in region of the Ukrainian Black Sea Region.
Description: Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2012, Випуск 12 (1).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8018
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yavor.pdf286.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.