Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/758
Title: Виділення та очищення карбоксипептидази А з тканин молочної залози методом висолення сульфатом амонію
Other Titles: Выделение и очистка карбоксипептидазы А из тканей молочной железы методом высаливания сульфатом амония
EXTRACTION AND PURIFICATION OF MAMMALIAN GLAND TUMOR CARBOXYPEPTIDASE A FROM THE METHOD OF AMMONIUM SULFATE SEDIMENTATION
Authors: Філіпцова, К. А.
Вовчук, Iрина Леонiдiвна
Филипцова, К. А.
Вовчук, Ирина Леонидовна
Filiptsova, K. A.
Vovchuk, Iryna L.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2006
Publisher: Астропринт
Keywords: карбоксипептидаза А
виділення ферменту
молочна залоза
карбопсипептидаза А
выделение ферментов
молочная железа
carboxypeptidase A
extraction of enzyme
mammalian gland
Series/Report no.: Біологія;Т. 11, вип. 9, С. 52-60
Abstract: Розроблено метод виділення та очищення карбоксипептидази А,який складається з поетапного осадження сульфатом амонію з наступним діалізом в присутності іонів Zn++.Встановлено,що поетапне осадження сульфатом амонію сприяє більш ефективному фракціонуванню карбоксипептидази А, а іони Zn++ сприяють збереженню активності ферменту в процесі діалізу.Частково очищені препарати карбоксипептидази А отримано з немалігнізованої тканини,а також з тканин доброякісних та злоякісних новоутворень молочної залози.
Разработан метод выделения и очистки карбоксипептидазы А,который состоит из поэтапного осаждения сульфатом аммония с последующим диализом в присутствии ионов Zn++. Установлено, что поэтапное осаждение сульфатом аммония способствует эфэктивному фракционированию карбоксипептидазы А,а ионы Zn++ способствуют сохранению активности фермента в процессе диализа.Частично очищеные препараты карбоксипептидазы А получено из немалигнизированой ткани,а также из тканей доброкачественных и злокачественных новообразований молочной железы.
The method of extraction and purification of carboxypeptidase A has been created.This method includes gradual sedimentation with the help of ammonium sulfate and further dialysis at the presence of Zn++. It has been established that gradual sedimentation with ammonium sulfate promotes effective fractionating of carboxypeptidase A, while Zn++ ions promote preserving of activity of the enzyme at the process of dialysis.Partialy purified preparations of carboxypeptidase A has been purified from non-malignized tissue,tissues of benignant and malignant tumors of the mammal gland.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 9: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/758
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vest_Biol_06_9_52-60+.pdf188.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.