Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7309
Title: Становлення кооперативів у структурі світового сільського господарства
Other Titles: Развитие кооперативов в организационной структуре мирового сельского хозяйства
The development of cooperatives in the organizational structure of world agriculture
Authors: Радченко, Олександр Петрович
Шавалюк, О. І.
Радченко, Александр Петрович
Шавалюк, А. И.
Radchenko, Oleksandr P.
Shavalyuk, O. I.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кооператив
розвиток
кооперація
організаційно-правова структура
світове сільське господарство
развитие
кооперация
организационно-правовая структура
мировое сельское хозяйство
cooperative
development
cooperation
organization and legal structure
global agriculture
Series/Report no.: ;Т. 2, вип. 1/3
Abstract: Досліджено особливості розвитку кооперативів в організаційній структурі світового сільського господарства та розширення напрямків їх діяльності з одночасним поглибленням спеціалізації, формування регіональних, галузевих та національних об’єднань кооперативного руху в міжнародному масштабі. Систематизовано вітчизняний і міжнародний досвід кооперативного руху у сільському господарстві, з метою виявлення внутрішніх і зовнішніх зв’язків та закономірностей становлення кооперативів в Україні та у світі.
Исследованы особенности развития кооперативов в организационной структуре мирового сельского хозяйства и расширения направлений их деятельности с одновременным углублением специализации, формирования региональных, отраслевых и национальных объединений кооперативного движения в международном масштабе. Систематизированы отечественный и международный опыт кооперативного движения в сельском хозяйстве, с целью выявления внутренних и внешних связей и закономерностей становления кооперативов в Украине и в мире.
The features of the development of cooperatives in the organizational structure of world agriculture and expanding areas of activity while deepening specialization, formation of regional, sectoral and national associations of the cooperative movement internationally. Systematized domestic and international experience of the cooperative movement in agriculture, in order to identify internal and external relations and regularities of formation of cooperatives in Ukraine and in the world.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7309
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96-103.pdf293.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.