Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/716
Title: Вміст деяких метаболітів нікотинату в тканинах щурів за умов одноразового рентгенівського опромінення
Other Titles: Содержание некоторых метаболистов никотината в тканях крыс в условиях одноразового рентгеновского облучения
CONTENT SOME OF METABOLITS OF NICOTINIC ACID IN THE TISSUES OF RATS WITH SINGLE RADIATION EXPOSURE
Authors: Кокошкіна, Оксана Олександрівна
Запорожченко, Олександр Вікторович
Кокошкина, Оксана Александровна
Запорожченко, Александр Викторович
Kokoshkina, Oksana O.
Zaporozhchenko, Oleksandr V.
Citation: Вісник Одеського національного університету=Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2008
Publisher: Астропринт
Keywords: нікотинова кислота
нікотинаміди коферменти
нікотирурова кислота
рентгенівське опромінення
щурі
никотиновая кислота
никотинамидные коферметы
никотинуровая кислота
рентгеновское облучение
крысы
nicotinic acid
nicotinamide coenzymes
nicotinuric acid
X- ray
rats
Series/Report no.: Біологія;Т. 13, вып. 14, С. 22-28
Abstract: За допомогою радіохроматографічного методу вивчали вміст нікотинату, НАД + НАДФ, НАДН + НАДФН та нікотинурової кислоти в тканинах щурів за умов опромінення в дозі, що викликає променеву хворобу ІІІ ступеня важкості. Опром інення щурів (поглинена доза 6 Гр) призводить до збільшення вмісту нікотинам ідних коферментів, особливо їх окиснених форм. Парентеральне введення екзогенного нікотинату до опромінення супроводжується відносним збільшенням вмісту в тканинах НАДН + НАДФН, що дозволяє рекомендувати вітамін РР як радіопротекторний засіб. При помощи радиохроматографического метода изучали содержание никотината, НАД + НАДФ, НАДН + НАДФН и никотинуровой кислоты в тканях крыс в условиях рентгеновского облучения в дозе, которая вызывает лучевую болезнь III степени тяжести. Облучение крыс (поглощенная доза 6 гр) приводит к увеличению содержания никотинамидных коферментов, особенно их окисленных форм. Парентеральное введение екзогенного никотината до облучения сопровождается относительным повышением тканевого содержания НАДН + НАДФН, что позволяет рекомендовать витамин РР как радиопротекторное средство. We studied nicotinic acid, NAD + NADP, NADH + NADPH and nicotinuric acid content by radiochromatography method in the tissues of rats with X-ray radiation in the dose causes radiation sickness of the III degree. Irradiation of rats (absorbed dose 6 gr) causes increasing of nicotinamide coenzymes content, especially their oxidized forms. Parenterally introduction of eczogenic nicotinic acid before irradiation accompanied the relative increase tissue content NADH + NADPH, that allows to recommend the vitamin PP as radioprotector substance.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2008. - Том 13, Вип.14: Сер. "Психологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/716
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vest_Biol_08_14_22-28+.pdf80.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.