Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6756
Title: Контекстність вищої освіти як чинник гуманітарної та міжнародної безпеки: до постановки проблеми
Other Titles: Контекстность высшего образования как фактор гуманитарной и международной безопасности: к постановке проблемы
The contextuality of higer education as a factor of humanitarian and international security: formulization of the problem
Authors: Коваль, Ігор Миколайович
Подшивалкіна, Валентина Іванівна
Мосійчук, Тамара Євгенівна
Коваль, Игорь Николаевич
Подшивалкина, Валентина Ивановна
Мосийчук, Тамара Евгеньевна
Koval, Ihor M.
Podshyvalkina, Valentyna I.
Mosiichuk, Tamara Ye.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: вища освіта
постіндустріальне суспільство
наукова парадигма
соціогуманітарні ризики
небезпеки
высшее образование
постиндустриальное общество
научная парадигма
социогуманитарные риски
опасности
higher education
post-industrial society
the scientific paradigm
socio-humanitarian risks
dangers
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 18, Вип. 3 (19), С. 9-20.
Abstract: У статті розглянуті проблеми вищої освіти в класичних університетах, що пов’язані з ризиками і небезпеками сучасного інформаційного суспільства і зі зміною наукових парадигм. Показано роль не тільки внутрішніх, але і зовнішніх контекстів у реформуванні вищої освіти в Україні. Намічені шляхи міждисциплінарного дослідження проблем соціогуманітарної і між¬народної безпеки
В статье рассмотрены проблемы высшего образования в классических университетах, связанные с рисками и опасностями современного информационного общества и сменой научных парадигм. Показана роль не только внутренних, но и внешних контекстов в реформировании высшего образования в Украине. Намечены пути междисциплинарного исследования проблем социогуманитарной и международной безопасности.
In this article the problems of higher education in classical universities, which are determined by the risks and dangers of the modern information society and by the change of research paradigms, are analyzed. The role of internal and external contexts of modern higher education reform are shown. The ways of interdisciplinary research of socio-humanitarian and international security problems are designated.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6756
Other Identifiers: УДК 316.6:37
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-20a.pdf234.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.