Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/673
Title: Прояв індивідуальної міфології у вигляді архетипних змістів у несвідомому жінки
Other Titles: Проявление индивидуальной мифологии в виде архетипических содержаний в бессознательном женщины
Manifestation of individual mythology in a kind archetypical maintences in women’s unconscious
Authors: Клюйкова-Цобенко, Вікторія Олександрівна
Клюйкова-Цобенко, Виктория Александровна
Klyuykova-Tcobenko, Victoriya O.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2009
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: архетип
архетипні змісти
індивідуальна міфологія
несвідоме жінки
архетип
архетипическое содержание
идивидуальная мифология
бессознательное женщины
archetype
archetypical maintenances
individual mythology
women’s unconscious
Series/Report no.: Психологія;Т. 14, вип. 6
Abstract: У статті наведено ряд жіночих архетипів, що розглянуті в концепціях деяких авторів (Д.-Ш. Болен, К.-П. Естес, В. В. Козлов, Е. Нойман, К. Г. Юнг), де представлені закономірності реалізації цих архетипічних змістів, а також запропоновані декілька видів типологій жіночих архетипів. Розглянуті у статті архетипні змісти є структурними одиницями такого феномену як індивідуальна міфологія (сукупність колективних та індивідуальних несвідомих змістів, що відображують домінуючі в психіці архетипи), що впливає на реальне життя жінки шляхом формування певних стратегій та стереотипів поведінки.
В статье приведен ряд женских архетипов в концепциях некоторых авторов (Д.-Ш. Болен, К.-П. Эстес, В. В. Козлов, Е. Нойманн, К. Г. Юнг), обозначены закономерности реализации этих архетипических содержаний, предложены несколько видов типологий женских архетипов. Рассмотренные в статье архетипные содержания являются структурными единицами такого феномена как индивидуальная мифология (совокупность коллективных и индивидуальных бессознательных содержаний, отражающих доминирующие в психике архетипы); оказывающего влияние на реальную жизнь женщины путем формирования определенных стратегий и стереотипов поведения.
In this article is resulted a number of female archetypes in concepts of some authors (D.-S. Bolen, Ê. P. Estes, V. V. Kozlov, E. Nojmann, K. G. Jung); laws of realisation of these archetypical maintenances are designated, also some kinds of female archetypes typologies are offered. Considered in article archetypical maintenances are structural units of such phenomenon as individual mythology (set of the collective and individual unconscious maintenances reflecting archetypes dominating in mentality); influencing a real life of the woman by formation of certain strategy and behaviour stereotypes.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/673
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-46.pdf79.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.