Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6695
Title: ПУБЛІКАЦІЇ М. САВИЧА НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК» КІНЦЯ 1850-х — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1860-х pp.: КОЛИШНІЙ КИРИЛО-МЕФОДІЄВЕЦЬ ПРО ПРОБЛЕМИ ОДЕСЬКОГО ЖИТТЯ РЕФОРМЕНОЇ ДОБИ
Other Titles: Публикации М. Савича на страницах газеты «Одесский вестник» конца 1850-х — первой половины 1860-х гг.: бывший кирило-мефодиевец о проблемах одесской жизни периода реформ.
М. Savich’s publications in the newspaper «Odessa Herald» in the late 1850s — early 1860s: ex-kyrylomefodievets about problems in the life of Odessa during the reform period.
Authors: Гончарук, Тарас Григорович
Honcharuk, Taras H.
Гончарук, Тарас Григорьевич
Citation: Інтелігенція і влада : громадсько-політичний науковий збірник
Issue Date: 2013
Publisher: Астропринт
Keywords: М. Савич
«Одеський вісник»
Кирило-Мефодіївське товариство
історія преси
«Одесский вестник»
Кирило-Мефодиевское общество
история прессы
M. Savich
«Odessa Herald»
Cyril and Methodius society
history of press
Series/Report no.: Сер.: Історія;Вип. 29. - С. 143-151.
Abstract: У статті аналізуються публікації М. Савича на сторінках одеської газети «Одесский вестник» в 1858-1863 pp. Аналізується зміст статей, що стосуються важливих питань міського життя, а також реформування освіти, створення приватних банків, положення робочого класу, установи органів місцевого самоврядування та ін. Робиться висновок про прогресивність поглядів М. Савича.
В статье анализируются публикации М. Савича на страницах одесской газеты «Одесский вестник» в 1858-1863 гг. Анализируется содержание статей, касающихся важных вопросов городской жизни, а также реформирования образования, создания частных банков, положения рабочего класса, учреждения органов местного самоуправления и др. Делается вывод о прогрессивности взглядов М. Савича.
The article is devoted to M. Savich’s publications in Odessa newspaper «Odessa Herald» in 1858-1863. It analyzes the content of the articles relating to the important issues of urban life, as well as education reform, the establishment of private banks, the position of the working class, the establishment of local self-government, etc. The conclusion about progressiveness of views of M. Savich is given.
Description: Інтелігенція і влада : громадсько-політичний науковий збірник / Одеський держ. політех. ун-т . – Одеса : Астропринт, 1999 . Інтелігенція і влада . – 2013 . – Вип.29: сер.: Історія .
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6695
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
143-151.pdf147.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.