Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6527
Title: Особливості соціальної інтеграції дітей з обмежиними можливостями
Other Titles: Особенности социальной интеграции детей с ограниченными возможностями
Features of social integration of children with disabilities
Authors: Прохоренко, Євгенія Яківна
Прохоренко, Евгения Яковлевна
Prokhorenko, Yevgeniya
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2013
Publisher: Астропринт
Keywords: діти з обмеженими можливостями
соціальна інтеграція
соціалізація
соціальна адаптація
інклюзивна освіта
дети с ограниченными возможностями
социальная интеграция
социализация
социальная адаптация
инклюзивное образование
children with disabilities
social integration
socialization
social adaptation
inclusive education
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 18, Вип. 2(18), Ч. 1, С. 399-411.
Abstract: Головним соціальним процесом, через який здійснюється взаємодія між дитиною з обмеженими можливостями та соціумом є процес її інтеграції в суспільство. Соціальна інтеграція ґрунтується на концепції «нормалізації», в основу якої покладена ідея про те, що життя і побут осіб з обмеженими можливостями повинні бути як можна наближеними до умов і стилю життя суспільства, в якому вони живуть. Термін «нормалізація» використовується у міжнародній термінології і відбиває політику держави по відношенню до інвалідів у сфері обслуговування, освіти, трудової діяльності, способу життя. Цей термін містить реабілітаційний радикал, оскільки встановлення в межах цілого суспільства дозволяє реалізувати компенсаторні можливості інвалідів, а переорієнтація громадської думки створює передумову для успішної їх реалізації.
Главным социальным процессом, через который осуществляется взаимодействие между ребенком с ограниченными возможностями здоровья и социумом является процесс его интеграции в общество. Социальная интеграция основывается на концепции «нормализации», в основу которой положена идея о том, что жизнь и быт лиц с ограниченными возможностями должны быть как можно больше приближенными к условиям и стилю жизни общества, в котором они живут. Термин «нормализация» используется в международной терминологии и отражает политику государства по отношению к инвалидам в области обслуживания, образования, трудовой деятельности, образа жизни. Данный термин содержит реабилитационный радикал, поскольку установка в рамках целого общества позволяет реализовать компенсаторные возможности инвалидов, а переориентация общественного мнения создает предпосылку для успешной их реализации.
The main social process through which the interaction between the child with dis¬abilities and the society — is a process of its integration into society. Social integra¬tion is based on the concept of «normalization», which is based on the idea that the life of persons with disabilities should be as close to the conditions and lifestyle of the society in which they live. The term «normalization» is used in the international terminology and reflects the state’s policy towards the disabled in the area of mainte¬nance, education, work and lifestyle. This term contains rehabilitation radical, because the installation in the framework of a society that allows implementing compensatory abilities of people with disabilities, and the reorientation of public opinion creates the preconditions for their successful implementation.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6527
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
399-411а.pdf269.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.