Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6162
Назва: Друкована реклама як креолізований текст: шрифтові виділення
Інші назви: Печатная реклама как креолизованный текст: шрифтовые выделения
Creolized text in print advertising: the font selection
Автори: Костенко, Марія Андріївна
Костенко, Мария Андреевна
Kostenko, Maria A.
Бібліографічний опис: Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Дата публікації: 2014
Видавництво: Астропринт
Ключові слова: рекламний текст
рекламний слоган
креолізований текст
графічне виділення
рекламный текст
рекламный слоган
креолизованный текст
графическое выделение
advertising text
slogan
creolized text
graphics selection
Серія/номер: ;№ 21, С. 64-67.
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено семіотичним проблемам аналізу текстів друкованої реклами, що поєднують елементи різних знакових систем. Застосування семіотичного підходу дозволило поєднати в межах одного дослідження вербальні та невербальні знаки, що наявні в рекламному дискурсі. Визначено поняття креолізованого та полікодового тексту, описано специфіку лінгвістичних досліджень полікодових рекламних повідомлень, окреслено наукові пошуки щодо теоретичного обґрунтування поняття полікодових текстів. На матеріалі української друкованої реклами простежено закономірності використання шрифтових виділень як візуальних маркерів креолізації рекламного тексту. Розглянуто друковану рекламу, що скерована на візуальне сприйняття реципієнтами, проте містить знакові елементи різних типів. Актуалізовано графічний аспект вербальних знаків, а саме спосіб візуальної репрезентації графічних елементів у рекламному дискурсі. У центрі уваги перебували такі шрифтові виділення, як курсив, великі літери, жирне накреслення та латинська графіка. Виявлено специфіку семантичного навантаження кожного виду графічного виділення та проаналізовано особливості функціонування графічних виділень у рекламних повідомленнях. Узагальнено отримані результати із семіотичного дослідження рекламного дискурсу.
Статья посвящена семиотическим проблемам анализа текстов печатной рекламы, сочетающих элементы различных знаковых систем. Применение семиотического подхода позволило соединить в пределах одного исследования вербальные и невербальные знаки, имеющиеся в рекламном дискурсе. Определено понятие креолизованного и поликодового текста, описана специфика лингвистических исследований поликодових рекламных сообщений, обозначены научные поиски по теоретическому обоснованию понятия поликодового текста. На материале украинской печатной рекламы прослеживаются закономерности использования шрифтовых выделений как визуальных маркеров креолизации рекламного текста. Рассмотрена направленная на визуальное восприятие печатная реклама, которая содержит знаковые элементы различных типов. Актуализирован графический аспект вербальных знаков, а именно способ визуальной репрезентации графических элементов в рекламном дискурсе. В центре внимания находятся такие шрифтовые выделения, как курсив, прописные буквы, жирное начертание и латинский графика. Выявлена специфика семантической нагрузки каждого вида графического выделения и проанализированы особенности функционирования графических выделений в рекламных сообщениях. Обобщены полученные результаты по семиотическому исследованию рекламного дискурса.
This article is devoted to the problems of semiotic analysis of texts print ads that combine elements of different sign systems. Applying semiotic approach allows to combine in one study verbal and non-verbal signs that are available in the advertising discourse. The author suggests the concept of creolized and multicoded text, describes the specific linguistic studies of multicoded advertisements, outlines scientific research on the theoretical concept of justification of multicoded texts. On the basis of Ukrainian print advertising patterns using font selections as visual markers of creolized advertising text are traced. We consider print advertisements that are directed to recipients as visual perception, but they contain significant elements of different types. The graphical aspect of verbal signs, namely visual way of representing graphical elements in advertising discourse is updated. The font selection such as italics, capital letters, bold typeface and the Latin alphabet are focused. The specific semantic load of each type of graphics selection and analysis of image features functioning emissions in advertisements are presented. The results of the semiotic study of the advertising discourse are summarized.
Опис: Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2014.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6162
Розташовується у зібраннях:Мова

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
64-67a.pdf111.68 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.