Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6140
Title: Chaotic dynamics of non-linear processes in atomic and molecular systems in electromagnetic field and semiconductor and fiber laser devices: new approaches, uniformity and charm of chaos
Other Titles: Хаотична динаміка нелінійних процесів в атомних і молекулярних системах в електромагнітному полі і напівпровідникових та волоконно-лазерних пристроях: Нові підходи, одноманітність і краса хаосу
Хаотическая динамика нелинейных процессов в атомных и молекулярных системах в электромагнитном поле и полупроводниковых и волоконно-лазерных устройствах: новые подходы, единообразие и очарование хаоса
Authors: Prepelitsa, Georgiy P.
Glushkov, A. V.
Lepikh, Yaroslav I.
Buyadzhi, V. V.
Ternovsky, V. B.
Zaichko, P. A.
Препелиця, Георгій Петрович
Глушков, О. В.
Лепіх, Ярослав Ілліч
Буяджі, В. В.
Терновський, В. Б.
Заїчко, P. A.
Препелица, Георгий Петрович
Глушков, А. В.
Лепих, Ярослав Ильич
Буяджи, В. В.
Терновский, В. Б.
Заичко, П. А.
Citation: Сенсорна електронiка i мiкросистемнi технологiї = Sensor Electronics and Microsystem Technologies
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: chaotic dynamics
atomic and molecular systems in electromagnetic field
semiconductor and fiber laser devices
chaos-geometric and quantum-dynamics approach
хаотична динаміка
атомні і молекулярні системи в електромагнітному полі
напівпровідникові і волоконні лазери
хаос-геометричний і квантово-динамічний підходи
хаотическая динамика
атомные и молекулярные системы в электромагнитном поле
полупроводниковые и волоконные лазеры
хаос-геометрический и квантово-динамический подходы
Series/Report no.: ;Т. 11, №4
Abstract: Робота присвячена викладенню універсального комплексного хаос-геометричного і квантово-динамічного підходу, що включає низку нових квантових моделей і нових або удосконалених методів аналізу (кореляційний інтеграл, фрактальний аналіз, алгоритми середньої взаємної інформації, хибних найближчих сусідів, показники Ляпунова, сурогатних даних, спектральні методи тощо), для вирішення задач кількісного моделювання і аналізу хаотичної динаміки нелінійних процесів в атомно-молекулярних системах в однорідному і змінному електромагнітному полі і квантово-генераторних, лазерних системах та приладах (у т.ч., волоконних, напівпровідникових лазерах із зворотним зв'язком і т.і.). Для розглянутого класу систем і пристроїв теоретично вивчені сценарії генерації хаосу, отримані кількісні дані по характеристикам хаотичної динаміки і різним режимам функціонування
Работа посвящена изложению универсального комплексного хаос- геометрического и квантово-динамического подхода, который включает ряд новых квантовых моделей и ряд новых или усовершенствованных методов анализа (корреляционный интеграл, фрактальный анализ, алгоритмы средней взаимной информации, ложных ближайших соседей, показатели Ляпунова, суррогатных данных, нелинейный прогноз, спектральные методы и т.д.), для решения задач количественного моделирования и анализа хаотической динамики нелинейных процессов в атомно-молекулярных системах в однородном и переменном электромагнитном поле и квантово-генераторных, лазерных системах и приборах (в т.ч., волоконных, полупроводниковых лазерах с обратной связью и др.). Для рассмотренного класса с систем и устройств теоретически изучены сценарии генерации хаоса, получены количественные данные по характеристикам хаотической динамики и различным режимам функционирования
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6140
Appears in Collections:Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43-57.pdf707.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.