Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6090
Title: Місіонерська діяльність священика Іллі Кливака на півдні України в 1917-1919 рр.
Other Titles: Миссионерская деятельности священника Ильи Кливака на юге Украины в 1917–1919 гг.
The missionary work of Ilya Klyvak in the south of Ukraine in 1917-1919
Authors: Ходак, Інна
Ходак, Инна
Khodak, Inna
Citation: Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
Issue Date: 2013
Publisher: СПД-ФО Бровкін О.В.
Keywords: священнослужитель
проповідницька діяльність
місіонерська діяльність
греко-католицька церква
священнослужитель
проповедническая деятельность
миссионерская деятельность
греко-католическая церковь
priest
homiletic activity
missionary activity
Greek-catholic church
Series/Report no.: ;Вип. 8, С. 85-93.
Abstract: На основі опублікованих джерел та літератури розглянуто церковну діяльність Іллі Кливака на півдні України. Підкреслено, що це один із перших священиків, який стояв біля витоків заснування греко-католицької церкви в Одесі. У статті досліджено участь священнослужителя у громадському та церковному житті регіону, проаналізовано особливості його місіонерської діяльності, провідне місце в якій відведено побудові храму для греко- католиків. У науковій розвідці зазначається, що документальних джерел, які б достовірно і переконливо свідчили про те, що було поштовхом для Іллі Кливака прибути з ідеєю місіонерства саме в Одесу, немає. Однак, на основі наявних відомостей виникають певні версії. Зокрема, сучасні історики О. Музичко та Т. Вінцковський схиляються до думки, що приїзд священика до Одеси був здійснений за ініціативою митрополита А. Шептицького. Зазначено, що прибувши до Одеси, Ілля Кливак поринув у церковну та громадську діяльність. Акцентується увага на основних аспектах діяльності священнослужителя на Одещині. Провідне місце посідала його місіонерська робота. Інформація з джерел дає підставу говорити, що пріоритетним для Іллі Кливака було будівництво храму для переселенців із західноукраїнських земель. Це необхідно було і для залучення віруючих до греко-католицької церкви. Попри всю активну діяльність І. Кливаку не вдалося реалізувати поставлені завдання ще й тому, що на початку 1919 р. він виїхав з Одеси. І. Кливак та його парафіяни неодноразово зверталися до митрополита УГКЦ А. Шептицького з проханням допомогти у справі зведення храму для віруючих. Епістолярна спадщина митрополита дає можливість відтворити організацію процесу по розбудові храму. Зокрема, з неї ми черпаємо відомості про заходи І. Кливака, здійснені ним для збору коштів на храм. Матеріальну допомогу на розбудову церкви надсилав і А. Шептицький. У публікації акцентується увага на тому, що саме завдяки листам І. Кливака до А.Шептицького ми знаємо і про інші заходи, які здійснював священнослужитель для поширення УГКЦ на півдні України. Звертається увага на те, що саме завдяки клопотанням А. Шептицького влада в Одесі виділила місце для побудови греко- католицького храму на території сучасного Херсонського скверу. У публікації вказано на заходи, які здійснював І. Кливак для поширення впливу УГКЦ на півдні України. Для реалізації цієї мети він читав лекції в університеті, публікував численні статті на релігійну тематику. Важливим аспектом діяльності І. Кливака в Одесі була його громадська робота. Священнослужитель прийняв активну участь в діяльності Українського комітету допомоги переселенцям із Галичини та Буковини. Проблеми, які він намагався вирішували з іншими однодумцями в Комітеті це – безробіття, хвороби, відсутність житла. Наявні джерела не дають можливості розкрити істинні причини, які змусили священнослужителя виїхати з Одеси і уже продовжити свою просвітницьку та проповідницьку діяльність на теренах Західної України. Ймовірно у період більшовицького режиму йому було небезпечно залишатися в місті. Тому, найвірогідніше, що десь на початку 1919 р., він виїхав з Одеси. У подальшому І. Кливак зазнав переслідування і був звинуваченим у так званій «антидержавній діяльності». Священика засуджено до позбавлення волі у концтаборі, де він і помер.
На основе опубликованных источников и литературы рассмотрена деятельность Ильи Кливака на юге Украины. Подчёркнуто, что это один из первых священников, который стоял у истоков основания греко- католической церкви в Одессе. В статье исследовано участие священнослужителя в общественной и церковной жизни региона, проанализированы особенности его миссионерской деятельности, ведущее место, в которой занимает идея построения храма для греко-католиков. В научном исследовании отмечается, что документальных источников, которые достоверно и убедительно свидетельствовали о том, что было толчком для Ильи Кливака прибыть с идеей миссионерства нет. Однако, на основе имеющихся сведений возникают определённые версии. В частности, современные историки А. Музычко и Т. Винцковский склоняются к мнению, что приезд священника в Одессу был осуществлён по инициативе митрополита Андрея Шептицкого. Прибыв в Одессу, Илья Кливак погрузился в церковную и общественную деятельность. Акцентируется внимание на основных аспектах деятельности священнослужителя на Одещине. Основываясь на информации из источников делаем вывод, что приоритетным заданием Ильи Кливака было построить храм для переселенцев из Западной Украины. Это необходимо было и для привлечения верующих к Греко-католической церкви. Несмотря, на активную деятельность И. Кливаку не удалось реализовать намеченные планы, так как в начале 1919 г. он выехал из Одессы. И. Кливак и его прихожане неоднократно обращались к митрополиту УГКЦ А. Шептицкому с просьбой о помощи в деле возведения храма для верующих. Благодаря письмам священника к митрополиту мы черпаем сведения о действиях И. Кливака, нацеленных на сбор средств на храм. Обращается внимание на то, что именно благодаря ходатайству А. Шептицкого власть в Одессе выделила место для построения греко- католического храма на территории современного Херсонского сквера. В публикации отмечены и другие мероприятия, которые осуществлял И. Кливак для распространения влияния УГКЦ на юге Украины. Для реализации этой цели, он читал лекции в университете, публиковал многочисленные статьи на религиозную тематику. Важным аспектом деятельности И. Кливака в Одессе была его общественная работа. Священнослужитель принимал активное участие в деятельности Украинского комитета помощи переселенцам с западноукраинских земель. Проблемы, которые он пытался решать с другими единомышленниками в Комитете это – безработица, болезни, отсутствие жилья. Имеющиеся источники не дают возможности раскрыть истинные причины, которые заставили священнослужителя уехать из Одессы и уже продолжить свою просветительскую и проповедническую деятельность на территории Западной Украины. Вероятно в период большевистского режима ему было опасно оставаться в городе. Поэтому, скорее всего, в начале 1919 г. он уехал из Одессы. Вскоре И. Кливак был обвинён в так называемой «антигосударственной деятельности». Священнослужитель был приговорён к лишению свободы, где в концлагере и умирает.
On the basis of published resources literature we have examined religion and Father church activity Ilya Klyvaks in the South of Ukraine. It’s prescribed that he was one of the first priests who was close to the establishment of church foundation in Odessa. The main participation of the priest in public and church life has been searched in this article. The principles of his missionary work have been also analyzed. His main role was to build the church for Greek-Catholics. In our scientific work it is also mentioned that there are no documents and materials that could exactly prove a missionary idea of Ilya Klyvak to come to Odessa. But on basis of apparent facts we have such sure thoughts. Especially modern historians such as O. Muzichko and T. Vintskovskiy are prone to think initiative that the arrival of the priest to Odessa was directed by metropolitan A. Sheptitskiy. When Ilya came to Odesa he began working with the church and public social activities. The main point of this article is focused on is the general principles of the priest’s work in Odessa. His major aim was the missionary work. The origins showed us that his priority task was to build a church involving the believers and immigrants from the Western parts of Ukraine to the Ukrainian-Catholic church. But despite Ilya Klyvak‘s efforts, he did not manage to fulfil all setting goals and tasks. That was why he left Odesa in 1919. So, the main his task was to build the church for believers which came to Odesa from Western parts of Ukraine. A. Sheptitskiy as the archbishop of the Church was asked to help. Ilya Klyvak and his followers to start for lots of times the process of building. Due to Klivak’s letters to metropolitan of Greek-Catholic Church we have an opportunity to know about his actions for collecting funds to build the church. A. Sheptitskiy helped and sent funds for building. Besides, in this publishing it has mentioned that A. Sheptitskiy appealed for a place for building the church. It was the place nowadays called Khersonskiy Square. In the letters we can find another arrangements which were done by Klivak to reinforce the Greek-catholic authority. He read the lectures at the University, published numerous a huge amount of articles on religious themes, raised money forane future temple. It is prescribed that another major aspect of his work in Odesa was his social work. He took an active part in Ukrainian Committee to help the immigrants from Galichina and Bukovyna. In the Committee, he tried to solve the problems with the unemployment, diseases, and homeless people. We regret not to have an opportunity to find out the real reason why Iliya left Odesa for the Western Ukraine where he continued his work. Probably in the times of Red Army occupation, it was dangerous to stay in Odesa city and that was why at the beginning of 1919 he departed from Odesa. Soon he was persecuted and after he was charged of anti-communism. He was arrested and sent to the concentration camp where he died.
Description: Чорноморська минувшина: записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва. – Одеса, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6090
Appears in Collections:Чорноморська минувшина

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85-93.pdf170.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.