Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/600
Title: ДИНАМІКА ЕКСПРЕСИВНОСТІ ПЕРОКСИДАЗИ І СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ В ПРОЦЕСІ ЯРОВИЗАЦІЇ РОСЛИН МАЙЖЕ ІЗОГЕННИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ СОРТУ МИРОНІВСЬКА 808
Other Titles: ДИНАМИКА ЭКСПРЕССИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗЫ И СУПЕРОКИДДИСМУТАЗЫ В ПРОЦЕССЕ ЯРОВИЗАЦИИ РАСТЕНИЙ ПОЧТИ ИЗОГЕННЫХ ЛИНИЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА МИРОНОВСКАЯ 808
PEROXIDASE AND SUPEROXIDEDESMUTASE ISOFORMS OF WINTER WHEÀT OF VARIETY MIRONOVSKAYA 808 AND NEARISOGENIC TO GENES VRD AND PPD LINES DURING AUTUMN VERNALIZATION
Authors: Дьяченко, Лариса Федоровна
Тоцький, Владлен Миколайович
Файт, В. І.
Топтіков, Валентин Анатолійович
Дьяченко, Лариса Федорівна
Тоцкий, Владлен Николаевич
Файт, В. И.
Топтиков, Валентин Анатольевич
Diachenko, Larysa Fedorivna
Totskyi, Vladlen M.
Fait, V. I.
Toptikov, Valentyn A.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Keywords: множинні молекулярні форми ферментів
експресія ізоформ ферментів
ізогенні лінії пшениці
множественные молекулярные формы ферментов
экспрессия изоформ ферментов
изогенные линии пшеницы
multiple molecular enzyme forms
expression of enzyme isoforms
isogenic wheat lines
Series/Report no.: Біологія;Т. 14, вип. 8. – С. 33 - 42.
Abstract: Вивчено динаміку електрофоретичних спектрів множинних молекулярних форм пероксидази (КФ 1.11.1.7) і супероксиддисмутази (КФ 1. 15.1.1) в зелених листках рослин сорту Миронівська 808 та її майже ізогенних ліній за Vrd та Ppd-1 генами при яровизації рослин в природних умовах при осінньому посіві. Дія низької позитивної температури на рослини пшениці викликає зростання експресивності переважної більшості форм досліджуваних ферментів. Визначені кореляційні зв’язки між окремими ізоформами ферментів та алельним складом локусів Vrd та Ppd-1.Изучена динамика электрофоретических спектров пероксидазы (КФ 1.11.1.7) и супероксиддисмутазы (КФ 1. 15.1.1) в зеленых листьях растений сорта Мироновская 808 и ее почти изогенных линий по генам Vrd и Ppd-1 при яровизации в поле осенью. Действие низкой положительной температуры на растения пшеницы вызывает увеличение экспрессивности подавляющего большинства изоформ исследуемых ферментов. Определены корреляционные связи между определенными изоформами ферментов и аллельним составом локусов Vrd и Ppd.The dynamic of electrophoretic spectra of peroxidase and superoxide desmutase multiple molecular forms in green leaves of winter wheat variety Mironovskaya 808 and its nearisogenic to genes Vrd and Ppd-1 lines have been studied. The action of low positive temperature on wheat plants is a cause of increasing expression of the majority of some enzyme isoforms. Correlation coefficients between definite isoforms expression and allelic content of Vrd and Ppd locus have been shown.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип. 8: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/600
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ т 14 вып 8 Биология_33-42.pdf342.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.