Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5696
Title: Сучасні новітні тенденції у регіональних геодемографічних процесах в Україні
Other Titles: Современные новейшие тенденции в региональных геодемографичних процессах в Украине
Modern latest trends in regional geodemographic process in Ukraine
Authors: Яворська, Вікторія Володимирівна
Дімова, Наталя Валентинівна
Тюрін, Олександр Миколайович
Яворская, Виктория Владимировна
Димова, Наталья Валентиновна
Тюрин, Александр Николаевич
Yavorska, Viktoriia V.
Dimova, Natalya V.
Tiuryn, Oleksandr V.
Тюрин, Олександр Валентинович
Тюрин, Александр Валентинович
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: населення
новітні тенденції
депопуляція
геодемографічний процес
геодемографічна ситуація регіон
население
новейшие тенденции
депопуляция
геодемографический процесс
population
the latest trends
depopulation
geodemographic process
geodemographic situation
the region
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 19, Вип. 3(22), С. 92-106.
Abstract: В статті розглядаються сучасні новітні тенденції у регіональних геодемографічних процесах в Україні. Розглянуто динаміку населення України та її регіонів протягом останніх двадцяти років. Цільові настанови аналізу новітніх тенденцій полягають у вивченні масштабів депопуляції, її сучасних темпів і тенденцій розвитку. Поряд із загальною депопуляцією, що являє собою перехід України до якісно нового – звуженого типу відтворення населення, у новітніх тенденціях регіональних ГДП необхідно врахувати демографічні хвилі попередніх стадій і фаз, а також демографічні деформації останніх 10-20 років, які матимуть помітний вплив на відтворення населення у близький перспектив.
В статье рассматриваются современные новейшие тенденции в региональных геодемографичних процессах в Украине. Рассмотрена динамика населения Украины и ее регионов в течение последних двадцати лет. Целевые установки анализа новейших тенденций заключаются в изучении масштабов депопуляции, ее современных темпов и тенденций развития. Наряду с общей депопуляцией, что представляет собой переход Украины к качественно новому – суженному типу воспроизводства населения. В новейших тенденциях региональных ГДП необходимо учесть демографические волны предыдущих стадий и фаз, а также демографические деформации последних 10-20 лет, которые будут иметь заметное влияние на воспроизводство населения в ближайшее время.
The article examines the modern latest trends in regional geodemographic processes (GDP) in Ukraine. The dynamics of the population of Ukraine and its regions for the past twenty years are reviewed. Target position of analysis of the latest trends is to review of the extent of depopulation, its current rates and trends. Together with a general depopulation, which is Ukraine’s transition to a qualitatively new – type narrowed reproduction of the population, the latest trends in the regional GDP should take into account demographic wave of the previous stages and phases, as well as demographic strain last 10-20 years that will have a noticeable impact on reproduction of population in the short term.Main indicators of the latest trends in the demographic development of the country and its regions examined for two time periods (1989-2011 and 2001-2011 years) for Ukraine and regions are shown the overall population loss (thousand people), mean values of linear regression coefficients that show the rate of reduction of population (thousand / year), as well as change (difference) of the regression coefficients of these two time periods.Analysis of regional GDP under general depopulation showed significant differences in the manifestation of the latest trends in population dynamics, in particular: –The absolute loss of population over the 1989-2011 period; –The absolute loss of population over the 2001-2011 period; –The pace of depopulation in 1989 of 2011; –The pace of depopulation in 2001 of 2011; –To change the pace of depopulation for specified periods; –Structural deformation in the younger age groups of age and sex pyramids 2001r; –Analysis of regional GDP on all these indicators.Quantitative and qualitative analysis of regional GDP in modern conditions, comparative characteristics of the latest trends of the populations in the regions should be made mandatory components of the state regional geodemographic policy and create a reliable factual basis for the prediction of regional GDP.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5696
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92-106++.pdf811.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.