Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5628
Title: СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ НАФТООКИСНЮВАЛЬНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS
Other Titles: СОСТАВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЛИПИДОВ БАКТЕРИЙ РОДА PSEUDOMONAS, ОКИСЛЯЮЩИХ НЕФТЕПРОДУКТЫ
FATTY ACID COMPOSITION OF LIPIDS OF BACTERIA OF THE GENUS PSEUDOMONAS, OXIDIZING PETROLEUM PRODUCTS
Authors: Гудзенко, Тетяна Василівна
Коротаєва, Надія Володимирівна
Волювач, Ольга В'ячеславівна
Бєляєва, Тамара Олексіївна
Горшкова, Олена Георгіївна
Іваниця, Володимир Олексійович
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Коротаева, Надежда Владимировна
Волювач, Ольга Вячеславовна
Беляева, Тамара Алексеевна
Горшкова, Елена Георгиевна
Иваница, Владимир Алексеевич
Gudzenko, Tetyana O.
Korotaeva, Nadiya V.
Voliuvach, Olha V.
Beliaeva, Tamara O.
Horshkova, Olena H.
Ivanytsia, Volodymyr O.
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: склад жирних кислот
ідентифікація
Pseudomonas
состав жирных кислот
идентификация
fatty acid composition
identification
Series/Report no.: ;№ 3(27), С. 31-39.
Abstract: Мета. Визначення складу жирних кислот ліпідів та ідентифікація штамів бактерій роду Pseudomonas, що окиснюють нафту та нафтопродукти, за їх жирно-кислотним складом. Методи. Аналіз жирних кислот штамів Pseudomonas sp. ONU328 і Pseudomonas sp. ONU329 проводили методом газовоїхроматографії з використанням системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock (MIDI, USA). Результати. Аналіз результатів хроматографічних досліджень показав, що домінантними в жирно-кислотному профілі штамів Pseudomonas sp. ONU328 і Pseudomonas sp. ONU329 були довголанцюгові ненасичені та насичені жирні кислоти, а також їх розгалужені структурні ізомери. В профілях обох штамів виявлено гексадеканову (СІ6:0) та гексадеценову (C16:lw7c/C]6:lw6c) жирні кислоти. На сумарну частку коротколанцюгових насичених гідроксикислот у штамі Pseudomonas sp. ONU328 припадало 12,6%, а у штамі Pseudomonas sp. ONU329 до 7% від загальної суми площ піків на хроматограмах складали розгалужені ізомери коротколанцюгових насичених гідроксикислот. Вперше встановлено, що штами близькоспоріднених видів псевдомонад чітко розмежовуються за наявністю циклогептадекановоїу Pseudomonas sp. ONU328 та 13-метилтетрадеканової (СІ5:0 iso) і 12-метилтетрадеканової (C]S:0 anteiso) жирних кислоту Pseudomonas sp. ONU329. Ознакою цих штамів також слугує показник ненасиченості жирних кислот. Висновок. За складом жирних кислот досліджувані штами Pseudomonas sp. ONU329 та Pseudomonas sp. ONU328 ідентифіковані, відповідно як Pseudomonas maltophïlia ONU329 та Pseudomonas fluorescens ONU328. Відмічені особливості жирно-кислотного профілю досліджуваних мікроорганізмів систематизовані та можуть бути використані як допоміжний ключ для розмежовування бактерій цих видів.
Цель. Определение состава жирных кислот клеточных липидов и идентификация штаммов бактерий рода Pseudomonas, которые окисляют нефть и нефтепродукты. Методы. Жирно-кислотный анализ штаммов Pseudomonas sp. ONU328 и Pseudomonas sp. ONU329 проводили методом газовой хроматографии с использованием системы идентификации микроорганизмов MIDI Sherlock (MIDI, USA). Результаты. Анализ результатов хроматографических исследований показал, что доминантными в жирно-кислотном профиле штаммов Pseudomonas sp. ONU328 и Pseudomonas sp. ONU329 являлись длинноцепочечные ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, а также их разветвленные структурные изомеры. В профилях обоих штаммов были обнаружены гексадекановая (С16:0) и гексадеценовая (C16:l w7c/C16:l w6c) жирные кислоты. На суммарную долю короткоцепочечных насыщенных гидроксикислот у штамма Pseudomonas sp. ONU328 приходилось 12,6%, а у штамма Pseudomonas sp. ONU329 до 7% от общей суммы площадей пиков на хроматограммах составляли разветвленные изомеры короткоцепочечных насыщенных гидроксикислот. Впервые установлено, что штаммы близкородственных видов псевдомонад четко разграничиваются по наличию циклогептадекановой у Pseudomonas sp. ONU328, а также 3-метилтетрадекановой (С15:0 iso) и 12-метилтетрадекановой (С15:0 anteiso) жирных кислот у Pseudomonas sp. Отличительным признаком этих штаммов является показатель ненасыщенное™ жирных кислот. Вывод. По составу жирных кислот исследуемые штаммы Pseudomonas sp. ONU329 и Pseudomonas sp. ONU328 идентифицированы соответственно как Pseudomonas maltophilia ONU329 и Pseudomonas fluorescens ONU328. Отмеченные особенности жирно-кислотного профиля исследуемых микроорганизмов систематизированы и могут быть использованы в качестве вспомогательного ключа для разграничения бактерий этих видов.
Aim. Determination of fatty acid composition of lipids and identification of strains of bacteria of the genus Pseudomonas, which oxidize crude oil and petroleum products. Methods. The fatty acid analysis of strains of Pseudomonas sp. ONU328 и Pseudomonas sp. ONU329 were carried out by gas chromatography using identification of microorganisms MIDI Sherlock (MIDI, USA). Results. The analysis of the results of gas chromatography showed that long-chain unsaturated and saturated fatty acids and branched structural isomers dominated in profile of fatty acid of the strains of Pseudomonas sp. ONU328 и Pseudomonas sp. ONU329. In the profiles of fatty acid of both strains there were detected hexadecanoic acid (C16:0) and hexadecanoic acid (C16:l w7c/C16:l w6c). This short-chain saturated hydroxy acids of the strain of Pseudomonas sp. ONU328 accounted for 12.6%, and the branched structural isomers of short-chain saturated hydroxy acids of the strain of Pseudomonas sp. ONU329 - up to 7% of the total peak areas. For the first time there were established that the closely related species of Pseudomonas were distinguished by the presence of cycloheptadecanoic acid of P. fluorescens ONU328 and 13-methyltetradecane acid (C15:0 iso), 12-methyltetradecane acid (C15:0 anteiso) of P. maltophilia ONU329. A distinctive indicator of their separation is a measure of unsaturations. Conclusion. The fatty acid composition of the investigated strains of Pseudomonas sp. ONU328 и Pseudomonas sp. ONU329 identified as Pseudomonas maltophilia ONU329 and Pseudomonas fluorescens ONU328. The peculiarities of fatty acid profile of the studied microorganisms were systematized and can be used as an auxiliary key for differentiation at the species level (according to a study in cellular fatty acid composition of bacteria in these species.
Description: Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5628
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-39а.pdf519.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.