Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5034
Title: ВИДАЛЕННЯ БРОМІДУ ГЕКСАДЕЦИЛПІРИДИНІЮІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS ЗА ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГЛИНИСТИМ МІНЕРАЛОМ ТА ХІТОЗАНОМ
Other Titles: УДАЛЕНИЕ БРОМИДА ГЕКСАДЕТТИЛИИРИДИИИЯ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ БАКТЕРИЯМИ РОДА PSEUDOMONAS ПРИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГЛИНИСТЫМ МИНЕРАЛОМ И ХИТОЗАНОМ
REMOVE OF HEXADECYLPYRIDINIUM BROMIDE FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY BACTERIA OF THE GENUS PSEUDOMONAS IN THEIR INTERACTION WITH CLAY MINERAL AND CHITOSAN
Authors: Гудзенко, Тетяна Василівна
Волювач, Ольга В'ячеславівна
Бєляєва, Тамара Олексіївна
Горшкова, Олена Георгіївна
Пузирьова, І. В.
Іваниця, Володимир Олексійович
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Волювач, Ольга Вячеславовна
Беляева, Тамара Алексеевна
Горшкова, Елена Георгиевна
Пузырева, И. В.
Иваница, Владимир Алексеевич
Voliuvach, Olha V.
Horshkova, Olena H.
Ivanytsia, Volodymyr O.
Gudzenko, Tetiana V.
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: бромід гексадецилпіридинію
видалення
водні розчини
бактерії роду Pseudomonas
глинистиймінерал
хітозан
бромид гексадецилпиридиния
удаление
водные растворы
бактериирода Pseudomonas
глинистый минерал
хитозан
hexadecylpyridinium bromide
remove
aqueous solutions
bacteria of the genus Pseudomonas
clay mineral
chitosan
Series/Report no.: ;№ 1(25), С. 72-78
Abstract: Удосконалення способу видалення найпоширенішого представника катіонних поверхнево-активних речовин (КПАР) - біологічно “жорсткого” броміду гексадецилпіридинію (БГДП) з водних розчинів нафтоокиснювальними бактеріями роду Pseudomonas за їх взаємодії з природними сорбентами (глинистим мінералом та хітозаном). Методи. Непатогенні бактерії P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ONU329, P. cepacia ONU327 культивували в поживному середовищі М-9 з додаванням 0,5% пептону при pH 7,2-7,4. Після сорбції залишковий вміст КПАР у розчинах визначали колориметричним методом. Результати. Урезультаті проведених досліджень встановлено, що використання бактерій P. cepacia ONU327, P. fluorescens ONU328 і P. maltophilia ONU329 за їх взаємодії з природними сорбентами (глинистим мінералом та хітозаном 1:1 по масі) дозволяє у нейтральному середовищі підвищити ступінь видалення БГДП із водних розчинів до 98,0-99,5% при вихідній концентрації КПАР 100 мг/л та скоротити оптимальний час контактування з сорбентами з 60 хв за відсутності мікроорганізмів до 20 хв за їх присутності. Одним грамом .змішаного сорбенту із розчину видаляється до 24,9 мг КПАР. Висновок. Використання біологічно модифікованих природних сорбентів забезпечує глибоке очищення води від КПАР, зокрема від солей алкілпіридинію, стадію сорбції КПАР рекомендовано включати в комплексну екологічно безпечну біотехнологію водоочищення.
Цель. Усовершенствование способа удаления наиболее распространенного представителя катионных поверхностно-активных веществ (КЛАВ) - биологически “жесткого ” бромида гексадецилпиридиния (БГДП) из водных растворов нефтеокисляющими бактериями рода Pseudomonas при их взаимодействии с природными сорбентами (глинистым минералом и хитозаном). Методы. Непатогенные бактерии P. fluorescens ONU-328, P. maltophilia ONU329, P. cepacia ONU327 культивировали в питательной среде М-9 с добавлением 0,5% пептона при pH 7,2—7,4. После сорбции остаточное содержание КПАВ в растворах определяли колориметрическим методом. Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что использование бактерий P. cepacia ONU327, P. fluorescens ONU328 и P. maltophilia ONU329 при их взаимодействии с природными сорбентами (глинистым минералом и хитозаном 1:1 по массе) позволяет в нейтральной среде повысить степень удаления БГДП из водных растворов до 98,0-99,5% при исходной концентрации КЛАВ 100мг/л и сократить оптимальное время контактирования с сорбентами с 60 мин в отсутствии микроорганизмов до 20 мин при их присутствии. С помощью 1 г смешанного сорбента удаляется из раствора 24,5-24,9 мг КПАВ. Вывод. Использование биологически модифицированных природных сорбентов обеспечивает глубокую очистку воды от КЛАВ, в частности от солей алкилпиридиния, стадию сорбции КПАР рекомендуется включать в комплексную экологически безопасную биотехнологию водоочистки.
The aim. Improvement of the method of removing the most common representative of cationic surfactants - biologically hard hexadecylpyridinium bromide (HDPBr)from aqueous solutions of oil oxidative bacteria of the genus Pseudomonas in their interaction with the natural sorbents (clay mineral and chitosan). Methods. Non-pathogenic bacteria P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ONU329, P. cepacia ONU327 were cultivated in nutrient medium M-9 with the addition of 0.5% peptone at pH of 7.2 to 7.4. After sorbtion the residual content of cationic surfactants in solutions was determined by the colorimetric method. Results. In result of studies it is established that the use ofbacteriaP. cepacia ONU327, P. fluorescens ONU328 and P. maltophilia ONU329 in their interaction with the natural sorbents (clay mineral and chitosan 1:1 by weight) allows to increase in neutral environment a degree of removal HDPBr from aqueous solutions to 98.0-99.5% at the initial concentration of cationic surfactant 100 mg/l and to reduce the optimal time contact with the sorbents from 60 min in the absence of microorganisms to 20 minutes at their presence. With help o f l g of mixed sorbent it is removed 24.5-24.9 mg of cationic surfactantfrom the solution. Conclusion. Using of biologically modified natural sorbents provides deep water purification from cationic surfactant, from salts alkylpyridinium in particular, and the stage of sorbtion is recommended to includ in a comprehensive, ecologically safe biotechnology of water purification.
Description: Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5034
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72-78a.pdf277.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.