Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4918
Title: Острів Зміїний. Абіотичні характеристики
Other Titles: Zmiinyi Island. Abiotic Characteristics
Authors: Медінець, Володимир Іванович
Газетов, Євген Іванович
Сучков, Ігор Олександрович
Федорончук, Наталя Олександрівна
Біланчин, Ярослав Михайлович
Жанталай, Павло Іванович
Тортик, Микола Йосипович
Буяновський, Андрій Олександрович
Морозов, Віталій Миколайович
Медінець, Сергій Володимирович
Прощенко, В. В.
Горбаньов, Юрій Михайлович
Шестопалов, Василь Олександрович
Сарест, Л. О.
Голубаєв, Олександр В.
Горбанёв, Юрий Михайлович
Gorbanev, Yuriy M.
Сминтина, Валентин Андреевич
Мединец, Владимир Иванович
Газетов, Евгений Иванович
Сучков, Игорь Александрович
Федорончук, Наталья Александровна
Биланчин, Ярослав Михайлович
Жанталай, Павел Иванович
Буяновский, Андрей Александрович
Морозов, Виталий Николаевич
Мединец, Сергей Владимирович
Прощенко, В. В.
Горбанёв, Юрий Михайлович
Шестопалов, Василий Александрович
Сарест, Л. О.
Голубаєв, Александр В.
Smyntyna, Valentyn A.
Medinets, Volodymyr I.
Hazetov, Yevhen I.
Suchkov, Igor O.
Fedoronchuk, Natalya O.
Bilanchyn, Yaroslav M.
Zhantalai, Pavlo I.
Tortyk, Mykola Y.
Buianovskyi, Andrii O.
Morozov, Vitalii M.
Medinets, Sergiy V.
Proshchenko, V. V.
Shestopalov, Vasyl O.
Sarest, L. O.
Holubaiev, Oleksandr V.
Citation: Острів Зміїний. Абіотичні характеристики = Zmiinyi Island. Abiotic characteristics / В. А. Сминтина, В. І. Медінець, Є. І. Газєтов, І. О. Сучков, Я. М. Біланчин [та ін.]; отв. ред. В. І. Медінець; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – 171 с. – (Науковий проект "Острів Зміїний" / керівник проекту В. А. Сминтина).
Issue Date: 2008
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: прикладні астрономічні дослідження
о. Зміїний
особливості абіотичної складової екосистеми
Black Sea ecosystem
abiotic component
Abstract: Монографія присвячена особливостям абіотичної складової екосистеми о. Зміїного. Узагальнені матеріали геологічних, грунтознавчих, метеорологічних, атмосфернохімічних і астрономічних досліджень, які були проведені на о. Зміїному науковцями Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 2003-2007 рр. Розглянуті особливості геологічної будови острова, особливості формування грунтового покриву, метеорологічних і атмосферно-хімічних процесів. Наведено приклади використання острова для проведення прикладних астрономічних досліджень.
Мonograph is dedicated to peculiarities of the abiotic component of the Black Sea ecosystem. Materials of geological, soil, meteorological, atmospheric chemistry and astronomical studies carried out in the Zmiinyi Island area by the researchers of Odesa National University in 2003-2007 are generalized. Peculiarities of geological construction and soil cover formation of the island, meteorological and atmospheric chemistry processes are considered. Examples are shown of using the island to carry out applied astronomical studies.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4918
ISBN: 978-666-190-062-1
Appears in Collections:Монографії ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
geo.pdf5.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
geo_vkl.pdf27.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.