Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4891
Title: ФАМИЛНАТА ИМЕННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ СЕЛО ЗАРЯ (КАМЧИК) В СВЕТЛИНАТА НА ЕЗИКОВАТА АРХЕОЛОГИЯ
Other Titles: Система болгарських прізвищ села Зоря (Камчик) у дзеркалі мовної археології.
The Family Names System of the Village Zaria (Kamchic) in the Aspect of the Language Archeology
Authors: Георгиева, С. И.
Георгиева, С. И.
Georgieva, S. I.
Citation: Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
Issue Date: 2011
Publisher: ОРІДУ НАДУ
Keywords: прізвище
етимологія
болгарські переселенські говірки
зорянська говірка
surname
etymology
Bulgarian dialects in Bessarabia
dialect of the village of Zarya
Series/Report no.: ;Вип. 14-15, С. 85-93
Abstract: Проучването на българските говори, представени в южните райони на Украйна, има голямо значение, тъй като те повече от два века са били изолирани от майчиния език и са запазили основните белези на българс-кия език от началото на XIX век
В статті аналізуються прізвища болгар села Зоря (Камчік). Представлена класифікація прізвищ за структурою та семантикою. Досліджсний антропонімний матеріал показує специфіку болгарського прізвища
It the article arc analised the surnames of the village of Zarya. The classification of surnames according the structure and semantic is represented
Description: Слов’янський збірник: збірник наук. праць; – Вип. 14-15.-Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4891
Appears in Collections:Слов’янський збірник

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85-93.pdf351.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.