Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4887
Title: INFLUENCE OF THE EXOGENOUS QUORUM SENSING AUTOINDUCERS ON PSEUDOMONAS AERUGINOSA RHAMNOLIPIDS BIOSYNTHESIS
Other Titles: ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ АУТОІНДУКТОРІВ QUORUM SENSING НА СИНТЕЗ РАМНОЛІПІДІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA
ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ АУТОИНДУКТОРОВ QUORUM SENSING НА СИНТЕЗ РАМНОЛИПИДОВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Authors: Abedalabas, Muchlis
Galkin, N. B.
Pachomova, E. Yu.
Filipova, T. O.
Абедалабас, Мухліс
Галкін, М. Б.
Пахомова, Є. Ю.
Філіпова, Тетяна Олегівна
Абедалабас, Мухлис
Галкин, Н. Б.
Пахомова, Е. Ю.
Филиппова, Татьяна Олеговна
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Pseudomonas aeruginosa
di- and monorhamnolids
autoinducers quorum sensing
ді- и монорамноліпіди
аутоіндуктори quorum sensing
ди- и монорамнолипиды
аутоиндукторы quorum sensing
Series/Report no.: ;№ 4(24), С. 38-45
Abstract: The aim of this investigation was to discover the effect of Pseudomonas aeruginosa exogenic QS autoinducers: N-(3-oxo-dodecanoyl)homoserinlacton (3-oxo-CI2-HSL), N-butiryl-homoserinlacton (C4-HSL), and 2-heptyl-3-hydroxy-4-quinolon (PQS) on P. aeruginosa ATCC 15692 mono- and di-rhamnolipids biosynthesis. Methods. Pseudomonas aeruginosa ATCC 15692 were cultured on Giss medium with 2% glucose at 37 °С for 24 h. The investigations were performed in «plancton-biofilm» system with using of «Nunclon» 48-well plates. Di- and monorhamnolipids separation was conducted by TLC methods onAlugram Sil G/UV254 TLC plates. Di- and monorhamnolipids were eluted separately and their content was determined by the orcinic test. Dirhamnolipids /monorhamnolipids ratio was calculated taking a monorhamnolipids content as 1 unit. There were used in this work homoserinlactones (Sigma Aldrich) and 2-heptyl-3-hydroxy-4-quinolon synthesized in ONU Biotechnological scientific- educational center. Results. It was determined that exogenous 3-oxo-C12-HSL showed no effects on rhamnolipids biosynthesis. In presence of the two others autoinducers: C4-HSL and PQS, rhamnolipids content increases. C4-HSL at the concentrations of 5 and 10 цМ caused increasing of the biosurfactants biosynthesis in 3.4 and 4.1 times. In presence of PQS in 40-80 цМ concentration range a proportional increase in the synthesis was observed. Its level increased in 1.9; 3.3 and 5.2 times in presence of 40, 60 and 80 цМ signaling quinolon concentration respectively. After 24 hours of incubation di- and monorhamnolipids ratio was 2,2:1. In presence of C-HSL it was 2:1 at the concentration of this autoinducer 5 цМ and 2,4:1 at the concentration of 10 цМ N-butiryl-homoserinlacton. Conclusions. PQS greatly increased dirhamnolipids biosynthesis, especially Rha-Rha-Cig-Cig. At PQS concentration of40, 60 and 80 цМRha-Rha-Cig-Cig/Rha-Cig-Cigratio was 3:1, 3,6:1 and 4,5:1, respectively. It was shown that supernatants of bacterial cultures, contained increased amounts of dirhamnolipids, showed the highest emulsifying activity.
Метою даної роботи була оцінка впливу аутоіндукторів QS Pseudomonas aeruginosa — N(З-оксо-додеканоїл)гомосеринлактону (3-оксо-С12-АГЛ), N-бутирил-гомосеринлактону (С4-АГЛ), и 2-гептил- З-гідрокси-4-хінолону (PQS) на синтез ди- і монорамноліпідів штамом P. aeruginosa ATCC 15692. Методи. Pseudomonas aeruginosa ATCC 15692 культивували на середовищі Гиса с 2% глюкози при 37°С 24 години. Дослідження проводили в системі планктон—біоплівка в 48-лункових полістиролових плоскодонних планшетах «Nunclon». Розділення ди- і монорамноліпідів здійснювали за допомогою ТШХ на пластинках Alugram Sil G /UV 254. Ди- і монорамноліпіди роздільно елюювали з пластинок і визначали їх вміст в орциновому тесті. Співвідношення дирамноліпід / монорамноліпід розраховували, приймаючи за 1 одиницю вміст моно- рамноліпіда. У роботі були використані аутоіндуктори quorum sensing P. aeruginosa: гомосеринлактони (Sigma Aldrich) и 2-гептил-3-гідрокси-4- хінолон, синтезований у Біотехнологічному науково-навчальному центрі ОНУ імені І.І. Мечникова. Результати. Екзогенний 3-оксо-С12-АГЛ не впливає на синтез рамноліпідів. В присутності двох інших аутоіндукторів: С4-АГЛ и PQS, вміст рамноліпідів суттєво збільшується. С4-АГЛ у концентраціях 5 і 10 мкМ викликав підвищення синтезу біосурфактантів P. aeruginosa в 3,4 і 4,1 рази, відповідно. В присутності PQS в діапазоні концентрацій 40-80 мкМ спостерігалося пропорційне підвищення синтезу рамноліпідів. їх рівень зростав в 1,9; 3,3 і 5,2 рази при 40, 60 и 80 мкМ сигнального хінолону, відповідно. Крім оцінки загального вмісту рамноліпідів у дослідних зразках визначали співвідношення ди- и монорамноліпідів. Через добу у контролі це співвідношення становило 2,2:1. За присутності С4-АГЛ воно майже не змінювалося і дорівнювало 2:1 при концентрації аутоіндуктора 5 мкМ та 2,4:1 при 10 мкМ N-бутирил-гомосеринлактону. Сигнальний хінолон суттєво підвищував синтез дирамноліпідів і, перш за все, Rha-Rha-C10-C10. За концентрацій PQS 40, 60 і 80 мкМ співвідношення Rha-Rha-C10-C10 /Rha-C10-C10 становило 3:1, 3,6:1 и 4,5:1, відповідно. Показано, що супернатанти культур з підвищеним вмістом дирамноліпідів мають більш високу емульгувальну активність.
Целью данной работы была оценка влияния экзогенных аутоиндукторов QS Pseudomonas aeruginosa — !М-(3-оксо-додеканоил)гомосеринлакто- на (3-ОКСО-С12-АГЛ), N-бутирил-гомосеринлактона (С4-АГЛ), и 2-гептил-З- гидрокси-4-хинолона (PQS) на синтез ди- и монорамнолипидов штаммом P. aeruginosa АТСС 15692. Методы. Pseudomonas aeruginosa АТСС 15692 культивировали на среде Гисса с 2% глюкозы при 37 °С 24 часа. Исследования проводили в системе планктон—биоплёнка в 48-луночных полистироловых плоскодонных планшетах «Nunclon». Разделение ди- и монорамнолипидов проводили с помощью ТСХ на пластинках Alugram Sil G /UV 254. Ди- и монорамнолипиды раздельно элюировали с пластинок и определяли их количественное содержание с помощью орцинового теста. Соотношение дирамнолипид /монорамнолипид рассчитывали, принимая з 1 единицу содержание монорамнолипида. В работе были использованы аутоиндукторы quorum sensing P. aeruginosa: гомосеринлактоны (Sigma Aldrich) и 2-гептил-3-гидрокси-4-хинолон, синтезированный в Биотехнологическом научно-учебном центре ОНУ имени И.И. Мечникова. Результаты. Экзогенный 3-оксо-С12-АГЛ не влияет на синтез рамнолипи- дов. В присутствии двух других аутоиндукторов: С4-АГЛ и PQS, содержание рамнолипидов значительно возрастает. С4-АГЛ в концентрациях 5 и 10 мкМ вызывал повышение синтеза биосурфактантов P. aeruginosa в 3,4 и 4,1 раза, соответственно. В присутствии PQS в диапазоне концентраций 40—80 мкМ наблюдалось пропорциональное увеличение синтеза рамнолипидов. Их уровень возрастал в 1,9; 3,3 и 5,2 раза при 40, 60 и 80 мкМ сигнального хинолона, соответственно. Кроме оценки общего содержания рамнолипидов в исследуемых пробах определяли соотноше-нии ди- и монорамнолипидов. Через сутки в контроле это соотношение равнялось 2,2:1. В присутствии С4-АГЛ оно почти не менялось и составляло 2:1 при концентрации аутоиндуктора 5 мкМ и 2,4:1 в присутствии 10 мкМ N-бутирил-гомосеринлактона. Сигнальный хинолон значительно увеличивал синтез дирамнолипидов и, прежде всего, Rha-Rha-C10-C10. При концентрация PQS 40, 60 и 80 мкМ соотношение Rha-Rha-C10-C10 / Rha-C10-C10 составляло 3:1, 3,6:1 и 4,5:1, соответственно. Показано, что супернатанты культур с повышенным содержанием дирамнолипидов обладают более высокой эмульгирующей активностью.
Description: Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса :
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4887
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МБ38-45.pdf547.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.