Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4847
Title: РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Other Titles: Региональные геодемографические процессы в Украине: теоретико - методологические аспекты - На правах рукописи.
Regional geodemographic processes in Ukraine: theoretical and methodological aspects. - The manuscript.
Authors: Яворська, Вікторія Володимирівна
Yavorska, Viktoriia V.
Яворская, Виктория Владимировна
Citation: Автореферат
Issue Date: 2014
Publisher: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Keywords: демографія
географія населення
геодемографія
геодемографічний процес
демогрграфічні хвилі
когорта
населення
генетичні типи розселення
демография
география населения
геодемография
геодемографический процесс
демографические волны
когорта
население
генетические типы расселения
demography
population geography
geodemographic
geodemographic process
demographic waves
cohort
population
genetic types of settlement
Abstract: В диссертации представлены и обоснованы теоретико - методологическое разработки геодемографии как нового направления, которое формируется на стыке наук о народонаселении, географии населения и регионалистики. Традиционные демографические исследования отмечают закономерности процессов воспроизводства населения в зависимости от состава и структуры социумов, география населения акцентирует особенности территориальной организации населения, в частности его расселения. Геодемография изучает геопространственное распределение движения и воспроизводства населения, закономерности демографического развития территорий, в частности регионов. Геодемография - наука о региональных демовоспроизводственных комплексах.
In the thesis are presented and substantiated theoretical and methodological developments of geodemographic as a new direction, which is formed by the intersection of science of population, population geography and regional studies. Traditional demographic studies indicate regularities of population reproduction, depending on the composition and structure of societies, population geography focuses particularly territorial organization of the population, in particular its settlement. Geodemographic studies geospatial distribution of movement of population reproduction and pattern of demographic development of areas, in particular regions. Geodemographic - the science of regional demographic reproductive complexes.
Суспільний запит на геодемографічні дослідження зумовлений масштабними і глибинними політичними і соціально- економічними трансформаційними процесами, що нині протікають в Україні. В умовах глибокої соціально-економічної кризи країна увійшла у стадію загальної депопуляції населення. Сучасна демографічна криза кількаразово розглядалась на рівні Парламенту та Уряду і потребує якнайшвидшого пом’якшення та розв’язання на нових соціально-економічних засадах.
Description: Науковий консультант: доктор географічних наук, професор Топчіев Олександр Григорович, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, професор.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4847
Appears in Collections:Автореферати ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yavorska.pdf816.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.