Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4432
Title: АНТИФАГОВА АКТИВНІСТЬ АСИМЕТРИЧНО-ЗАМІЩЕНИХ ПІРИДИЛПОРФІРИНІВ
Other Titles: АНТИФАГОВАЯ АКТИВНОСТЬ АСИММЕТРИЧНО-ЗАМЕЩЕННЫХ ПИРИДИЛПОРФИРИНОВ
ANTIPHAGE ACTIVITY OF ASYMMETRICALLY-SUBSTITUTED PYRIDYLPORPHYRINS
Authors: Водзінська, Н. С.
Галкін, Борис Миколайович
Водзінський, С. В.
Філіпова, Тетяна Олегівна
Водзинская, Н. С.
Галкин, Борис Николаевич
Водзинский, С. В.
Филиппова, Татьяна Олеговна
Vodzinska, N. S.
Galkin, Borys M.
Vodzinskii, S. V.
Filipova, Tetiana O.
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: антифагова активність
асиметрично-заміщені порфірини
бактеріофаги
антифаговая активность
асимметрично-замещенные порфирины
бактериофаги
antiphage activity
asymmetrically-substituted porphyrins
bacteriophages
Series/Report no.: ;№3(23) С.94-103
Abstract: Мета. Вивчення антивірусних властивостей нових синтетичних асиметрично-заміщених порфіринів з використанням бактеріофагів як модельних вірусів. Матеріали та методи. У роботі вивчено здатність вільної основи 5,10,15-три(Ц-метил-4-піридил)-20-(н-ноніл)порфірина та її комплексу з цинком інгібувати активність стафілококового фага, фага Т4 та фага Т7. Бактеріофаги інкубували у присутності досліджуваних сполук у темпових умовах та при опроміненні видимим світлом, після чого їх титрували за методом подвійних агарових шарів. Кінцеві концентрації порфіринів складали 0,1; 1 та 10 мкМ. Спектри поглинання порфіринів записували після інкубації з фаговою суспензію за допомогою спектрофотометра «Spekol-10» та оцифровували. Результати. Показано, що найчутливішим до дії сполук є стафілококовий бактеріофаг, активність якого пригнічувалася вільною основою порфірину на 68% у темпових умовах, та на 80% при фотоактивацїі. Цинковий комплекс порфірину повністю інактивував цей фаг, як у темпових умовах так і при опроміненні. Бактеріофаг Т4 був чутливішим до дії досліджуваних сполук за темпових умов. Так, за темпових умов зниження активності фага у присутності вільної основи порфірину досягало 68%, а цинкового комплексу — 88%, в той час за фотоактивацїі —24% та 35%, відповідно. Бактеріофаг Т7 навпаки був чутливішим до дії фотоактивованих порфіринів. Зниження його активності у темпових умовах вільною основою порфірину досягало 21%, а цинковим комплексом — 16%, тоді як за опромінення — 28% та 53%, відповідно. Спектроскопічні дослідження показали, що досліджувані порфірини зв’язуються з фагами. Висновки. Синтетичні асиметрично-заміщені порфірини пригнічують активність досліджуваних бактеріофагів завдяки формуванню комплексів з фа-говими частками.
Цель. Изучение антивирусных свойств новых синтетических асимметрично-замещенных порфиринов с использованием бактериофагов в качестве модельных вирусов. Материалы и методы. В работе изучалась способность свободного основания 5,10,15-три(Ц-метил-4-пиридил)-20-(н-нонил)порфирина и его комплекса с цинком ингибировать активность стафилококкового фага, фага Т4 и фага Т7. Бактериофаги инкубировали в присутствии исследуемых соединений в темновых условиях и при облучении видимым светом, после чего их титровали методом двойных агаровых слоев. Конечные концентрации порфиринов составляли 0,1 мкМ, 1 мкМ и 10 мкМ. Спектры поглощения порфиринов записывали после инкубации с фаговой суспензией с помощью спектрофотометра «Spekol-ІО» и оцифровывали. Результаты. Показано, что наиболее чувствительным к действию соединений оказался стафилококковый бактериофаг активность которого подавлялась свободным основанием исследуемого порфирина на 68% в темновых условиях, и на 80% при фотоактивации. Цинковый комплекс порфирина полностью инактивировал этот фаг, как в темновых условиях так и при облучении. Бактериофаг Т4 был более чувствительным к действию соединений при темновых условиях. Так, в темновых условиях снижение активности фага в присутствии свободного основания порфирина достигало 68%, а цинкового комплекса — 88%, тогда как при фотоактивации — 24% и 35%, соответственно. Бактериофаг Т7 наоборот был более чувствительным к действию фотоактивированных соединений. Снижение его активности в темновых условиях свободным основанием исследуемого порфирина достигало 21%, а цинковым комплексом — 16%, тогда как при облучении — 28% и 53%, соответственно. Спектроскопические исследования показали, что исследуемые порфирины связываются с фагами. Выводы. Синтетические асимметрично-замещенные порфирины угнетают активность исследуемых бактериофагов благодаря формированию комплексов с фаговыми частицами.
Aim. Study of the new synthetic asymmetrically-substituted porphyrins antiviral properties with the use of bacteriophages as model viruses. Materials and methods. In this work the ability of 5,10,15-tri(N-methyl-4-pyridyl)-20-(n-nonyl) porphyrin free base and its zinc complex to inhibit staphylococcal phage, phage T4 and T7 activity had been studied. Bacteriophages were incubated in presence of studied porphyrins in the dark and during irradiation, and then plated using the standard double-layer method. Final porphyrin concentrations were 0,1 M, 1 M and 10 M. Porphyrin absorption spectra were recorded after incubation with phage suspension with spectrophotometer “Spekol-10” and then were digitized. Results. It was shown, that staphylococcal phage is more sensible to the porphyrin action. Porphyrin free base suppress its activity on 68% in the dark and 80% after photoactivation. Phage inactivation with porphyrin zinc complex reached up to 100% in the dark and after irradiation. Phage T4 is more sensible to the porphyrins action in the dark. Decrease of the phage activity in the dark reached up to 68% in presence of porphyrin free base, and 88% in presence of porphyrin zinc complex, and 24% and 35%, respectively, after photoactivation. Inversely, phage T7 is more sensible to the photoactivated compounds action. Decrease of its activity in the dark reached up 21% in presence of porphyrin free base, and 16% in presence of porphyrin zinc complex, and 28% and 53%, respectively, after irradiation. Spectroscopic studies show that studied porphyrins bind to the phage nucleoproteins. Conclusion. Synthetic asymmetrically-substituted porphyrins affect the studied bacteriophage activity due to complex formation with phage particles.
Description: Мікробіологія і біотехнологія = Microbiology & Biotechnology/ ОНУ імені І. І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4432
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94-103.pdf284.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.