Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4389
Title: Проблема цінностей та ціннісних орієнтацій особистості в психологічній науці
Other Titles: Проблема ценностей и ценностных ориентаций личности в психологической науке
A problem of values and valued orientations of personality is in psychological science
Authors: Шахова, Наталія Євгенівна
Шахова, Hаталья Eвгеньевна
Shakhova, Nataliya Ye.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: ціннісні орієнтації
свідомість
стратегічні життєві цілі
мотивація
суб’єктна активність
розвиток особистості
ценностные ориентации
сознание
стратегические жизненные цели
мотивация
субъектная активность
развитие личности
valued orientations
consciousness
strategic vital aims
motivation
activity
development of personality
Series/Report no.: Психологія; Т. 18, вип. 22
Abstract: Стаття присвячена дослідженню ціннісних орієнтацій з позицій виділення основних підходів, що забезпечує цілісність та глибину розкриття проблеми. Ціннісні орієнтації як одне з центральних особистісних утворень виражають свідоме ставлення людини до соціальної дійсності і в цьому контексті визначають широку мотивацію її поведінки та створюють значний вплив на всі сторони життєдіяльності. Автором виділено загальнопсихологічний, характерологічний, соціально-культурологічний, екзистенціальний, онтогенетичний та особистісний підходи.
Статья посвящена исследованию ценностных ориентаций с позиции выделения основных подходов, что обеспечивает целостность и глубину раскрытия проблемы. Ценностные ориентации как одно из центральных личностных образований выражают сознательное отношение человека к социальной действительности и в этом контексте определяют широкую мотивацию его поведения и создают значительное влияние на все стороны жизнедеятельности. Автором выделен общепсихологический, характерологический, социальнокультурологический, экзистенциальный, онтогенетический и личностный подходы.
The article is devoted research of the valued orientations from position of selection of basic approaches, that provides integrity and depth of opening of problem. Valued orientations as one of central personality educations, express conscious attitude of man toward social reality and in this context determine wide motivation of his conduct and create considerable influence on all sides of vital functions. An author is select psychological, kharacterological socially culturological, existential, ontogenetic and personality approaches.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4389
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231-237.pdf224.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.