Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4239
Title: Охорона ґрунтів від ерозійного руйнування в басейнах річок і водойм України
Other Titles: Охрана почв от эрозионного разрушения в бассейнах рек и водоемов Украины
Soil conservation against erosion in basins of Ukraine
Authors: Швебс, Г. І.
Антонова, С. О.
Ігошина, Л. І.
Цуркан, Оксана Іванівна
Есаулов, Г. І.
Ігошин, М. І.
Швебс, Г. И.
Антонова, С. А.
Игошина, Л. И.
Цуркан, Оксана Ивановна
Эсаулов, Г. И.
Игошин, Н. И.
Shvebs, H. I.
Antonova, S. O.
Ihoshyna, L. I.
Tsurkan, Oksana I.
Esaulov, H. I.
Ihoshyn, M. I.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2003
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: охорона ґрунтів
еродовані землі
ерозійна небезпека
ґрунтоводоохоронні заходи
охрана почв
эродированные земли
эрозионная опасность
почвоводоохранные мероприятия
soil protection
erosion
erosive danger and measures for soil protections
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки; Т. 8, вип. 5.
Abstract: У пропонованій статті за допомогою ерозійної моделі акад. Г. І. Швебса та найновішої схеми врахування розподілу культур, ґрунтів, рельєфу по території виконана оцінка втрат родючого шару ґрунту від ерозійного руйнування і складена карта ерозійнонебезпечних та еродованих земель України, на якій чітко відмічається "пояс" максимальної ерозії, наведені пропозиції щодо охорони ґрунтів від ерозії та ґрунтоводоохоронних заходів у складі ресурсозберігаючої, ґрунтозахисної, біологічно чистої, екологічно безпечної системи землеробства.
На основе эрозионной модели акад. Г. И. Швебса и новейшей схемы учета распределения сельскохозяйственных культур, почв, рельефа по территории выполнена оценка потерь плодородного слоя почвы при эрозионном разрушении и составлена картосхема эрозионноопасных и эродированных земель Украины, на которой четко прослеживается "пояс" максимальной эрозии; рассматриваются предложения по охране почв водосборных бассейнов от эрозии и почвоводоохранные меры в составе ресурсосберегающей, почвозащитной, биологически чистой, экологически безопасной системы земледелия.
The estimation of erosive losses of ground is executed. A card of erosion dangerous grounds of Ukraine is formed. The measures for protection soils are recommended. The circuits of agriculture are developed.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4239
Other Identifiers: УДК 631.4:378
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116-128.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.