Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4230
Title: Використання семантичного розвитку власної назви у сучасних ЗМІ
Authors: Касiм, Галина Юрiївна
Мінкевич, Еріка Еразмусівна
Касим, Галина Юрьевна
Kasim, Halyna Yu.
Minkevych, Erika E.
Минкевич, Эрика Эразмусовна
Citation: Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
Слов’янський збірник
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: розвиток семантики
топонім
антропонім
апелятивізація
development of semantics
toponym
anthroponym
transfer of proper names to the class of common names
Series/Report no.: ;Вип. 17.
Abstract: У статті розглянуто розвиток значення антропонімів та топонімів у текстах україномовних електронних видань. Здійснено спробу виявити основні закономірності семантичної модифікації онімів, види власних назв, що найчастіше зазнають зміни значення, та розмежувати випадки семантичного розвитку онімів у функціональному плані – з точки зору широти вживання (мова – групове мовлення – індивідуальне мовлення) та з погляду того, наскільки онім є відомим мовцям (назви прецедентні – назви, відомі в обмеженому колі мовців – назви, відомі обмеженому колу мовців протягом короткого часу).
The article deals with the development of meaning of anthroponyms and toponyms in the texts of Ukrainian electronic publications. An attempt was made to identify the main patterns of semantic modification of proper nouns, their types, whose meaning changes more often, and to distinguish between the cases of proper noun semantic development in functional terms – in terms of the breadth of application (language – group speech – individual speech) and in terms of how well a proper noun is known to speakers (precedent names – names known to a limited circle of speakers – names known to a limited circle of speakers for a short time).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4230
Appears in Collections:Слов’янський збірник

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
slovjanik_XVII.136-147.pdf205.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.