Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4224
Title: РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСОНАНТИЗМУ В АНГЛІЗМАХ ТА ГАЛЛІЦИЗМАХ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ТЕЛЕДИСКУРСІ (інструментально-фонетичне дослідження)
Other Titles: Realization of consonants in Anglicisms and Gallicisms in modern German spoken television discourse (instrumental phonetic research)
Реализация консонантизма в англицизмах и галлицизмах в немецкоязычном теледискурсе (инструментально-фонетическое исследование)
Authors: Монастирська, Юлія Григорівна
Монастырская, Юлия Григорьевна
Monastyrska, Yuliia H.
Citation: Автореферат
Issue Date: 2013
Publisher: Одеська національна морська академія
Keywords: англізм
галліцизм
теледискурс
консонантизм
вимовний стандарт
онімечення
підготовлене читання
підготовлене говоріння
синергетична парадигма
англицизм
галлицизм
онемечивание
произносительный стандарт
подготовленное чтение
подготовленное говорение
синергетическая парадигма
Anglicism
Galicism
television discourse
consonants
Germanization
pronounciation standard
read-aloud speech
prepared speech
synergetic paradigm
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено вивченню реалізації консонантизму в процесі функціонування англізмів та галліцизмів у теледискурсі Німеччини на основі зіставлення підготовленого читання й підготовленого говоріння. Слуховий та інструментальний види аналізу консонантних сегментів в англізмах та галліцизмах у сучасному німецькомовному теледискурсі дав змогу виявити специфіку фонетичної адаптації системи консонантизму до німецької фонетико-фонологічної системи і встановити закономірності фонетичних асимілятивних процесів запозичених одиниць на рівні консонантизму у сучасній німецькій мові. Дослідження процесів адаптації консонантних сегментів до німецького вимовного стандарту у двох групах запозичень проведено з урахуванням генетичної спорідненості мови-донора та мови-реципієнта. У процесі зіставлення характеру та ступеня адаптації консонантизму у мовній дійсності з урахуванням фоностилістичних особливостей усного мовлення зафіксовано цілеспрямовану тенденцію до часткового й тотального онімечення. Це доводить припущення про те, що незважаючи на потужний вплив на мову з боку теледискурсу синергетична парадигма мови, яка визначає її розвиток і самоорганізацію, зберігає автентичні особливості мови-реципієнта.
Диссертационная работа посвящена вопросу изучения реализации консонантизма в процессе функционирования англицизмов и галлицизмов в теледискурсе Германии на основе сопоставления подготовленного чтения и подготовленного говорения. Сопоставительный анализ ряда немецких орфоэпических словарей наряду с наличием вариативности в современном федерально-немецкомварианте стандартного произношения (bundesdeutsche Standardvarietät) в области консонантизма в англицизмах и галлицизмах установил тенденцию к последовательному онемечиванию. Слуховой и инструментальный виды анализа консонантных сегментов в звучащей речи дикторов и модераторов-профессионалов, представляющих собой носителей произносительного стандарта, позволил выявить специфику фонетической адаптации систем консонантизма языков-доноров к фонетико-фонологической системе языка-реципиента и установить закономерности фонетических ассимилятивных процессов заимствованных единиц в условиях интерференции. При этом исследование процессов интеграции консонантных сегментов в немецкий произносительный стандарт в иностранных словах проводится с учётом степени их генетического родства.
Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Odesa I.I. Mechnikov National University, Odesa, 2013. The dissertation focuses on the realization of consonants in Anglicisms and Gallicisms in the modern German spoken television discourse based on the comparison of read-aloud and prepared speech. Auditory and instrumental analyses of consonant segments in Anglicisms and Gallicisms in the contemporary German TV discourse reveals a specific character of consonants phonetic adaptation to the German pronunciation standard and establishes patterns of phonetic assimilative processes of the borrowed units in the modern German language consonant system. The research into consonant segments adaptation process to the German standard pronunciation in two groups of the borrowings is based on the genetic relationship of the donor language and the language of the recipient. Comparison of the nature and extent of consonant adaptation in speech reality with regard to phonostylistic peculiarities of sounding speech shows the tendency to partial and total Germanization. It conforms the assumption that despite the powerful influence of spoken television discourse on the language, a synergetic language paradigm retains the authentic features of the recipient language.
Description: Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Вербицька Тетяна Діомидівна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, доцент кафедри німецької філології.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4224
Appears in Collections:Автореферати РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
акд монастырская текст.pdf518.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
автореферат обложка.pdf388.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.