Recent Submissions

 • Істотні умови арбітражної угоди 

  Ячменська, Мар'яна Михайлівна; Стрельцова, Євдокія Джонівна (2019)
  За сучасного стану ринкових відносин спостерігається тенденція надання учасниками міжнародного комерційного обороту переваги вирішення спору, що виник або виникне в майбутньому, шляхом звернення до міжнародного комерційного ...
 • Принцип автономії волі в міжнародному приватному праві: загальна характеристка 

  Подлісняк, Іван Сергійович; Стрельцова, Євдокія Джонівна (2019)
  Сьогодні, в умовах глобалізації, коли взаємодія та співробітництво між суб’єктами приватноправових відносин різних країн отримали широку розповсюдженість, особливого значення набувають принципи та інститути міжнародного ...
 • Правові та інформаційні пріоритети в сучасній Україні 

  Надибський, Микола Іванович; Плавич, Володимир Петрович (2019)
  В соціально-історичній реальності Третього тисячоліття є загальновідомою й загальновизнаною істина, що вістить: право та інформація є відповідними одна одній (про міру впливу кожної з двох цих семіосфер на соціальний та ...
 • Шлюбно-сімейні відносини стародавнього риму в класичний період 

  Мальцева, К. К.; Бачур, Борис Степанович (2019)
  Досліджувана тема є актуальною, оскільки на даному етапі розвитку суспільства шлюбно-сімейні відносини трактуються по різному. Огляд існуючих понять стосунків Стародавнього Риму та відображення власного бачення значення ...
 • Проблеми визнання трансґендерної людини: міжнародний приватноправовий аспект 

  Кривошликова, Аліна Сергіївна; Стрельцова, Євдокія Джонівна (2019)
  Захист прав людини та недопущення дискримінації виступають як головною функцією будь-якої сучасної держави, так і центральним вектором розвитку усього міжнародного співтовариства. Якщо минуле століття ознаменувалось початком ...
 • Інститут недобросовісної конкуренції в міжнародному приватному праві: особливості колізійно-правового регулювання 

  Кисель, Анна Сергіївна; Стрельцова, Євдокія Джонівна (2019)
  Невпинний розвиток міжнародного приватного права зумовлює необхідність детального розгляду окремих його інститутів, зокрема, інституту недобросовісної конкуренції. Актуальність обраної теми дослідження обумовлена, по-перше, ...
 • Філософсько-правовий аналіз гносеологічної природи права 

  Деркачова, В. Ю.; Плавич, Володимир Петрович (2019)
  У теперішній філософсько-правовій думці гносеологічна тема є досить чільною, так як в цій галузі знань ius позбувається своєї «матеріальної» оболонки та досліджується насамперед як суб’єктивний герменевтичний наслідок його ...
 • Теоретико-методологічні основи дослідження діяльності міжнародних арбітражів 

  Аляєв, С. В.; Плавич, Володимир Петрович (2019)
  З огляду на необхідність міжнародного співробітництва для цілей економічного розвитку і ту роль, яка належить в цій області приватним міжнародним інвестиціям, маючи на увазі ймовірність того, що час від часу між державами ...
 • Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони 

  Яцюк, А. Р.; Чуваков, Олег Анатолійович (2019)
  Ч. 3 ст. 27 Конституції України закріплює право людини захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань [1, ст. 27]. Вказане право є природнім і невідчужуваним, абсолютним правом людини. ...
 • Євpoпейcькі cтaндapти умoвнo-дocтpoкoвoгo звільнення від відбування покарання 

  Шолудько, Юлія Олексіївна; Павлова, Тетяна Олександрівна (2019)
  Гoлoвним пpизнaченням інcтитуту звільнення від пoкapaння є кopекція інтенcивнocті кpимінaлізaції злoчинів, вчинених кoнкpетними ocoбaми, a зaлежнo від дocягнення пo віднoшенню дo них мети пoкapaння – випpaвлення зacуджених, ...
 • Деякі питання щодо відповідальності за булінг 

  Колеснік, Олена Юріївна; Чуваков, Олег Анатолійович (2019)
  Останні роки питання відповідальності за булінг досить часто підіймалося провідними вченими та юристами-практиками, оскільки через проблеми у соціальній, економічній та освітній сферах рівень психологічного та фізичного ...
 • Основні тенденції розвитку і заходи протидії кібертероризму в Україні 

  Іванова, Т. В.; Чуваков, Олег Анатолійович (2019)
  На сьогоднішній день, в результаті активних процесів глобалізації та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, внаслідок чого відбулися зміни в соціально-інформаційній сфері, дедалі більшого значення набуває роль ...
 • Спеціальна конфіскація за законодавством Великобританії 

  Звоненко, О. Р.; Павлова, Тетяна Олександрівна (2019)
  На сьогодні відмивання доходів, отриманих корупційним або іншим незаконним шляхом, набуло характеру глобальної проблеми. Для врегулювання цієї ситуації світовою спільнотою було прийнято низку міжнародних нормативно-правових ...
 • Значення електронного документообігу у формуванні електронного кримінального провадження 

  Жученко, О. Д.; Павлова, Тетяна Олександрівна (2019)
  Актуальність досліджуваної теми обумовлюється тим, що в Україні розпочався процес переходу кримінального процесу в електронне середовище. Діяльність правоохоронних органів з розслідування та вирішення кримінальних проваджень ...
 • Спрощенний порядок видачі осіб (екстрадиція) 

  Біла, І. О.; Миколенко, Олена Миколаївна (2019)
  Екстрадиція (видача) є одним із найстаріших інститутів у міжнародних відносинах, але незважаючи на це, процес щодо вдосконалення цієї процедури триває і досі. На сучасному етапі він застосовується відносно осіб, які скоїли ...
 • Правове регулювання аутстафінгу в Україні 

  Шнайдерман, М. Ю.; Байло, Олена Володимирівна (2019)
  На сьогоднішній день українська правова система знаходиться у постійному розвитку, що обумовлено переходом до ринкової економіки. Такі зміни у суспільстві призвели до появи нових відносин, що потребують відповідного правового ...
 • Деякі нововведення цивільно-процесуального законодавства України: апеляційна інстанція 

  Хухров, С. В.; Токарчук, Людмила Михайлівна (2019)
  15 грудня 2017 р. вступила в законну силу нова редакція Цивільного процесуального кодексу України, в якій були змінені та доповнені його положення. Вони стали новелами, як для науки цивільного процесуального права, так і ...
 • Цивільно-правове регулювання трансферних контрактів в сфері спорту 

  Храпицька, Марія Олександрівна; Завертнева-Ярошенко, Валерія Адольфівна (2019)
  Сучасні тенденції розвитку професійного спорту, який створювався від самого початку з метою популяризації фізичного розвитку, поширення ідей справедливої та чесної гри, свідчать про те, що сьогодні на перше місце вийшла ...
 • Заповіт подружжя як вид заповідальних розпоряджень 

  Тревогіна, В. С.; Корнеєва, Євгенія Михайлівна (2019)
  Спадкування за законом – один з найдавніших і найважливіших інститутів спадкового права України. З давніх часів, люди думали добробут своїх рідних, реформуючи правила переходуправ і обовʼязків своїм спадкоємцям. Останнім ...
 • Правовий статус пацієнта як суб’єкта медичних правовідносин 

  Моргун, А. О.; Валах, Вiкторiя Володимирiвна (2019)
  Актуальність даної теми виявляється в тому, що на сьогоднішній день медична сфера набирає обертів, розвивається з великою швидкістю. Все це робиться для того, щоб допомогти особам, які звертаються за медичною допомогою до ...

View more