Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/412
Title: ВПЛИВ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЕКЗОГЕННОГО ТІАМІНУ НА ЙОГО ВМІСТ У ТКАНИНАХ НОВОУТВОРЕНЬ ЯЄЧНИКІВ
Other Titles: ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЭКЗОГЕННОГО ТИАМИНА НА ЕГО СОДЕРЖАНИЕ В ТКАНЯХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ
THE INFLUENCE OF VARIOUS CONCENTRATIONS OF EXOGENIC THIAMINE ON ITS CONTENT IN OVARIUM MALIGNANT TISSUES
Authors: Кочмар, О. В.
Ківан, С. А.
Петров, Сергій Анатолійович
Кочмар, О. В.
Киван, С. А.
Петров, Сергей Анатольевич
Kochmar, O. V.
Kivan, S. A.
Petrov, Serhii A.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2006
Publisher: Астропринт
Keywords: обмін тіаміну
яєчник
пухлина
обмен тиамина
яичник
опухоль
thiamine metabolism
ovarium
tumor
Series/Report no.: Біологія;Т. 11, вип. 6. – С. 67 - 74.
Abstract: Найбільший вміст загального тіаміну та тіамінфосфатів серед розглянутих мітохондріальних фракцій тканин спостерігається в зразках без новоутворень, найменший в кісті жовтого тіла з крововиливом. Вивчення впливу різних концентрацій екзогенного тіаміну на вміст вільної та загальної форм цього вітаміну в тканинах новоутворень яєчників свідчить, що ці показники значною мірою залежать від особливостей новоутворень. Наибольшее содержание общего тиамина и тиаминфосфатов среди рассмотренных митохондриальных фракций тканей наблюдается в образцах без новообразований, а наименьшее в кисте желтого тела с кровоизлиянием. Изучение влияния различных концентраций экзогенного тиамина на содержание свободной и общей форм этого витамина в тканях новообразований яичников показало, что эти параметры в значительной мере зависят от вида новообразования. The investigation of various concentrations of exogenic thiamine effect on its free and common forms, revealed in ovarium malignant tissues, demonstrated that these parameters depend on the species of malignization in large degree. Malignant tissues accumulate the great amounts of metabolically active thiamine comparatively with normal tissues.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 6: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/412
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vest_Biol_06_6_67-74.pdf230.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.