Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4076
Title: Суспільно-географічні аспекти регіональної депресивності в Україні.
Other Titles: Общественно-географические аспекты региональной депрессивности в Украине.
Publicly geographical aspects of regional depressed in Ukraine.
Authors: Олійник, Валентина Дем'янівна
Олейник, Валентина Демьяновна
Oleynik, Valentina D.
Citation: Суспільно-географічні аспекти регіональної депресивності в Україні : автореф. дис ... канд. геогр. наук / В. Д. Олійник . – Одеса, 2010 . – 21 с.
Issue Date: 2010
Publisher: Астропринт
Keywords: регіональна політика
соціально-економічний розвиток регіону
регіональна депресивність
рівень депресивності регіону
суспільно-географічні фактори
типи регіонів
региональная политика
социально-экономическое развитие региона
региональная депрессивность
уровень депрессивности региона
общественно-географические факторы
типы регионов
regional policy
socio-economic development of region
regional depressed
level of depressed of region
publicly geographical factors
types of regions
Abstract: Дисертаційна робота присвячена теоретико-методологічним та методичним питанням суспільно-географічного аналізу регіональної депресивності в Україні. У роботі узагальнено світовий та вітчизняний досвід досліджень депресивних територій, виділено етапи становлення та розвитку категорії «депресивні території», визначено методологічні принципи суспільно-географічного дослідження депресивних територій. Розроблено алгоритм аналізу та оцінки депресивних регіонів. Розроблено та реалізовано методичну схему суспільно- географічного аналізу та оцінки рівня депресивності регіонів за трьома напрямками: критеріальним, комплексним та факторним. Вперше введено і проаналізовано в контексті регіональної депресивності суспільно-географічні фактори, а саме: транспортно-географічний, природно-ресурсний, фактор рівня господарського освоєння та територіальної структури господарства. Реалізовано новий підхід до оцінки соціально-економічного розвитку регіонів за двохвимірною шкалою - рівнем економічного розвитку та загальним потенціалом регіону. Розроблена типізація регіонів України у контексті депресивності за суспільно-географічними характеристиками.
В диссертации исследованы теоретико-методологические и методические вопросы общественно-географического анализа региональной депрессивности в Украине. В работе обобщен мировой и отечественный опыт исследований депрессивных территорий, выделены этапы становления и развития категории«депрессивные территории», определены методологические принципы общественно-географических исследований депрессивных территорий. Разработана и реализована методическая схема общественно-географического анализа оценки уровня депрессивности регионов по трем направлениям: критериальному, комплексному и факторному. Впервые введены и проанализированы в контексте региональной депрессивности общественно-географические факторы, а именно: транспортно-географический, природно-ресурсный, фактор уровня хозяйственного освоения региона и территориальной структуры хозяйства. Реализован новый подход к оценке социально-экономического развития региона по двухмерной шкале-уровень экономического развития и общий потенциал региона. Разработана типизация регионов Украины в контексте депрессивности с учетом общественно-географических характеристик.
Dissertation work is devoted the methodological and methodical questions of publicly geographical analysis of regional depressed in Ukraine. There was generalized world and domestic experience of researches of the depressed territories, the stages of becoming and development of category are selected the «depressed territories», certainly methodological principles of publicly geographical research of the depressed territories. In this dissertation the algorithm of analysis and estimation of the depressed regions is developed. The methodical chart of publicly geographical analysis and estimation of level of depressed of regions is developed and realized after three directions: by a criterion, complex and factor. It is first entered and analysed in the context of regional depressed publicly geographical factors, namely: transport-geographical, naturally resource, factor of level of the economic mastering and territorial structure of economy. New approach is realized to the estimation of socio-economic development of regions on scale - level of economic development and general potential of region. Typification of regions of Ukraine is conducted, in the context of depressed, after publicly geographical descriptions.
Description: Науковий керівник: доктор географічних наук, професор,Заслужений діяч науки і техніки України ТОПЧІЄВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,завідувач кафедри економічної і соціальної географії.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4076
Appears in Collections:Автореферати ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliinik.pdf584.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.