Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3787
Title: РЕЗИСТЕНТНІСТЬ RHODOTORULA RUBRA G2/1 ДО ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ЇХ АДСОРБЦІЯ
Other Titles: УСТОЙЧИВОСТЬ RHODOTORULA RUBRA G2/1 К ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ И ИХ АДСОРБЦИЯ
RESISTANCE OF RHODOTORULA RUBRA G2/1 TO HEAVY METALS AND THEIR ADSORPTION
Authors: Білоіваненко, С. О.
Бухтiяров, A. Є.
Белоиваненко, С. А.
Бухтияров, А. Е.
Biloivanenko, S. O.
Bukhtiyarov, A. Y.
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Keywords: дріжджі
важкі метали
резистентність
біосорбенти
дрожжи
тяжелые металлы
резистентность
биосорбенты
yeast
heavy metals
resistance
biosorbents
Series/Report no.: ;№1 (21) С.81-88
Abstract: Метою роботи було вивчення рівня стійкості штаму Rhodotorula rubra g2/l до важких металів Cu, Zn, Pb, Cd та їх адсорбції клітинами цих дріжджів. Штам червоних дріжджів Rhodotorulla rubra g2/l був виділений з прибережних вод острова Зміїний. Оцінка впливу іонів досліджуваних токсичних металів на ріст дріжджів проведена на середовищі Рідер з додаванням різних концентрацій важких металів Cu, Zn, Pb, Cd. Вміст досліджених металів у зразках визначали за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометру “Сатурн-2”. Визначено мінімальні концентрації важких металів, що інгібують ріст дріжджів штаму Rhodotorula rubra g2/1. Для міді — 750 мг/л, цинку — 500 мг/л, свинцю — 120 мг/л, кадмію — 10 мг/л. Отже, досліджені дріжджі найрезистентніші до міді та найчутливіші до кадмію. За інкубації в розчинах, що містять важкі метали, дріжджі вилучають за 2 години 85,6% міді, 18,6% свинцю, 7,8% кадмію, 7,7% цинку. При цьому на один грам сухої біомаси дріжджі накопичують 90,0 мг міді, 38,9 мг кадмію, 12,9 мг цинку та 26,2 мг свинцю. Таким чином, проведені дослідження показали, що дріжджі штаму Rhodotorula rubra g2/1 одночасно мають високий рівень резистентності до міді та здатність до адсорбції цього металу.
Целью работы было изучение уровня устойчивости штамма Rhodotornla rubra g2/l к тяжелым металлам Си, Zn, Pb, Cd и их адсорбции клетками этих дрожжей. Штамм красных дрожжей Rhodotorulla rubra g2/l был выделен из прибрежных вод острова Змеиный. Оценка влияния ионов исследуемых тяжелых металлов на физиологию роста дрожжей проведена на среде Ридер с добавлением различных концентраций тяжелых металлов Си, Zn, Pb, Cd. Содержание исследованных металлов в образцах определяли с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра «Сатурн-2». Определены минимальные концентрации тяжелых металлов, ингибирующих рост дрожжей штамма Rhodotorula rubra g2/l. Для меди — 750 мг/л, цинка — 500 мг/л, свинца — 120 мг/л, кадмия — 10 мг/л. Таким образом, исследуемые дрожжи наиболее устойчивы к меди и наиболее чувствительны к кадмию. При инкубации дрожжей в растворах, содержащих тяжелые металлы, они извлекают за 2 часа 85,6% меди, 18,6% свинца, 7,8% кадмия, 7,7% цинка. При этом на один грамм сухой биомассы дрожжи накапливают 90,0 мг меди, 38,9 мг кадмия, 12,9 мг цинка и 26,2 мг свинца. Таким образом, проведенные исследования показали, что дрожжи штамма Rhodotorula rubra g2/l одновременно обладают высоким уровнем устойчивости к меди и способностью к адсорбции этого метала
The aim was to study the level of resistance of the strain Rhodotorula rubra g2/l to the heavy metals Cu, Zn, Pb, Cd and adsorption of them by the yeast cells. Red yeast strain Rhodotorulla rubra g2/l was isolated by seeding on nutrient medium Saburo from the coastal waters of the Zmiiniy Island. The estimation of the influence of ions of heavy metals on physiology of yeast growth was conducted on Reader medium with addition of various concentrations of heavy metals Cu, Zn, Pb, Cd. The content of the metals in the investigated samples was determined with the atomic absorption spectrophotometer “Saturn-2”. The minimal concentrations of heavy metals inhibited the growth of yeast strain Rhodotorula rubra g2/l were determined. They are 750 mg/l for copper, 500 mg/l for zinc, 120 mg/l for lead, 10 mg/l for cadmium. Thus, the studied yeast strain is the most resistant to copper and the most sensitive to cadmium. During incubation of the yeast in solutions containing heavy metals for 2 hours they remove 85.6% of copper, 18.6% of lead, 7.8% of cadmium, 7.7% of zinc. One gram of dry yeast biomass accumulates 90.0 mg of copper, 38.9 mg of cadmium, 12.9 mg of zinc and 26.2 mg of lead. Thus, the conducted investigations have shown that the yeast strain Rhodotorula rubra g2/l simultaneously possesses high levels of resistance to copper and the ability to absorb this metal.
Description: Мікробіологія і біотехнологія = Microbiology & Biotechnology/ ОНУ імені І. І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3787
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81-88+.pdf145.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.