Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36865
Title: Germanistics: topical problems
Compiler: Морозова, Ірина Борисівна
Пожарицька, Олена Олександрівна
Morozova, Iryna B.
Pozharytska, Olena O.
Citation: Germanistics: topical problems : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Акт. проблеми германістики» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. О. Пожарицька. – Одеса : Освіта України, 2023. – 38 с.
Issue Date: 2023
Publisher: Освіта України
Keywords: методичні рекомендації
Germanistics
topical problems
Abstract: Розробка ставить собі завданням сформувати знання здобувачів освітищодо проблематики сучасних наріжних наукових розробок у галузі германського мовознавства та ознайомленні їх з сучасним станом дослідження теоретичних проблем фонетики, граматики, лексикології, стилістики у вітчизняній і зарубіжній лінгвістичній науці та базовими напрямами та підходами до розвʼязання філологічних проблем, а також у виокремленні найактуальніших наукових шкіл, що ведуть розробки у цих областях. У розробці представлена базова інформація про новітні досягнення сучасних студій з германістики, лінгвістичні школи та їх підходи до розуміння теперішнього стану і розвитку германських мов. Подані посилання на додаткові матеріали у вигляді QR-кодів та тези для проведення дискусій.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36865
Other Identifiers: УДК 811.111’373.2.001.33:73/79
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morozova_Pozharytska_Germanistics_topical_problems.pdf803 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.