Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36644
Title: Предмет адміністративного та податкового права з позицій концепції людиноцентризму та цілепокладання норм права
Other Titles: The subject of administrative and tax law from the standpoint of the concept of people-centeredness and goal-setting of legal norms
Authors: Миколенко, Олександр Іванович
Манжула, А. А.
Mykolenko, Oleksandr I.
Manzhula, A. A.
Citation: Юридичний науковий електронний журнал.
Issue Date: 2023
Keywords: платники податків
публічне адміністрування
суб’єкти публічного адміністрування
відносини між платниками податків та суб’єктами публічного адміністрування
адміністративне право
податкове право
концепція людиноцентризму
концепція державоцентризму
предмет адміністративно-правового регулювання
предмет податкового регулювання
цілепокладання норм права
цілі адміністративного права
цілі податкового права
taxpayers
public administration
subjects of public administration
relations between taxpayers and subjects of public administration
administrative law
tax law
the concept of people-centeredness
the concept of state-centrism
the subject of administrative and legal regulation
the subject of tax regulation
goal setting of legal norms
goals administrative law
purposes of tax law
Series/Report no.: ;№ 1.
Abstract: У статті на підставі аналізу наукових та нормативних джерел були розкриті особливості предмету адміністративного та податкового права з позицій концепції людиноцентризму та цілепокладання норм адміністративного права. Встановлено, що відносини, які виникають між платниками податків та суб’єктами публічного адміністрування не отримали належного висвітлення в науковій літературі з позицій концепції людиноцентризму та на засадах цілепокладання норм адміністративного права. Наголошено, що концепція людиноцентризму, перш ніж набути своїх реальних результатів у повсякденному житті, повинна стати спочатку соціальною цінністю, а потім правовою цінністю. Лише після цього ця соціальна цінність буде впливати на формування цілей суб’єктами таких видів людської діяльності як наукова, правотворча та правозастосовна. Доведено, що без ідей людиноцентризму не можливо побудувати ні демократичну, ні правову, ні соціальну державу, адже, у першому випадку, при реалізації державної влади не буде враховуватись думка невеличких соціальних груп, які можуть мати свої відмінні від більшості суспільства потреби, у другому, зміст і спрямованість діяльності держави не будуть орієнтуватись на права і свободи людини, а в третьому, держава буде займатись публічно-сервісною діяльністю лише тоді, коли захоче, на власних умовах та за власними правилами. Отже, концепція людиноцентризму є невід’ємною і обов’язковою ознакою всіх трьох видів держав – демократичної, правової і соціальної. З’ясовано, що з концепцією людиноцентризму в адміністративному праві України склалась наступна ситуація: 1) в адміністративно-правовій літературі, яка присвячена забезпеченню та захисту прав і свобод особи у публічно-правовій сфері, або взагалі відсутня згадка про таку концепцію, або ж вона висвітлюється швидкоплинно і достатньо тривіально; 2) якщо на теоретичному рівні існують загальні уявлення про зміст та спрямованість концепції людиноцентризму, то практика може взагалі не відповідати цим теоретичним уявленням; 3) часто теорія обмежується декларуванням важливих для суспільства ідей, але не пропонує методологію впровадження цих ідей у реальне життя. Обґрунтовано, що система публічного права розвивається та еволюціонує не рівномірно. Якщо в адміністративному праві на рівні наукової, правотворчої і правозастосовної діяльностей відбулися вже суттєві зміни щодо впровадження ідей людиноцентризму та цілепокладання норм права, то в податковому праві в цих напрямах робляться лише перші несміливі кроки на рівні наукової діяльності.
The article, based on the analysis of scientific and normative sources, revealed the peculiarities of the subject of administrative and tax law from the standpoint of the concept of people-centeredness and goal-setting of the norms of administrative law. It has been established that the relations that arise between taxpayers and subjects of public administration have not received adequate coverage in the scientific literature from the standpoint of the concept of people-centeredness and on the basis of goal-setting norms of administrative law. It is emphasized that the concept of people-centeredness, before acquiring its real results in everyday life, must first become a social value, and then a legal value. Only after that, this social value will influence the formation of goals by subjects of such types of human activity as scientific, law-making, and law-enforcement. It has been proven that without the ideas of people-centrism it is impossible to build a democratic, legal, or social state, because, in the first case, the opinion of small social groups that may have needs different from the majority of society will not be taken into account when exercising state power, in the second, the content and direction of the state’s activities will not be oriented towards human rights and freedoms, and thirdly, the state will engage in public service activities only when it wants to, on its own terms and according to its own rules. Therefore, the concept of people-centrism is an integral and mandatory feature of all three types of states - democratic, legal and social. It has been found that the following situation has developed with the concept of people-centeredness in the administrative law of Ukraine: 1) in the administrative-legal literature, which is devoted to ensuring and protecting the rights and freedoms of the individual in the public-legal sphere, there is no mention of such a concept at all, or it is is covered quickly and quite trivially; 2) if at the theoretical level there are general ideas about the content and orientation of the concept of human-centeredness, then practice may not correspond to these theoretical ideas at all; 3) often the theory is limited to the declaration of ideas important for society, but does not offer a methodology for implementing these ideas in real life. It is substantiated that the system of public law develops and evolves unevenly. If significant changes have already taken place in administrative law at the level of scientific, law-making, and law-enforcement activities regarding the introduction of the ideas of people-centeredness and goalsetting of legal norms, then in tax law, only the first tentative steps are taken in these directions at the level of scientific activity.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36644
Other Identifiers: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/167
УДК 342.9
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ, правові науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
700-703.pdf396.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.