Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36643
Title: Адміністративне право та податкове право в контексті регулювання публічно-сервісних правовідносин
Other Titles: Administrative law and tax law in the context of regulation of public service legal relations
Authors: Миколенко, Олександр Іванович
Манжула, А. А.
Mykolenko, Oleksandr I.
Manzhula, A. A.
Citation: Юридичний науковий електронний журнал.
Issue Date: 2023
Keywords: платники податків
публічне адміністрування
суб’єкти публічного адміністрування
відносини між платниками податків та суб’єктами публічного адміністрування
адміністративне право
податкове право
предмет адміністративно-правового регулювання
предмет податкового регулювання
публічно-сервісні відносини
taxpayers
public administration
subjects of public administration
relations between taxpayers and subjects of public administration
administrative law
tax law
subject of administrative and legal regulation
subject of tax regulation
public service relations
Series/Report no.: ;№ 3.
Abstract: У статті на підставі аналізу джерел права та наукових джерел аналізуються адміністративне і податкове право в контексті регулювання ними публічно-сервісних правовідносин. Констатується, що сучасне адміністративне право України, не втративши своєї властивості щодо забезпечення ефективної діяльності суб’єктів публічного адміністрування, орієнтоване на забезпечення прав і свобод особи в публічно-правових відносинах. Такі права і свободи реалізуються через чисельні публічно-правові процедури (серед яких особливе місце посідають адміністративні процедури), публічно-сервісні відносини (наприклад, надання адміністративний послуг) та публічно-партнерські відносини (наприклад, у сфері релігії). Аналіз адміністративного та податкового права в контексті регулювання публічно-сервісних правовідносин обумовлений і тим, що платники податків, з одного боку, є учасниками податкових правовідносин, що безпосередньо закріплено в Податковому кодексі України, з іншого, є учасниками адміністративних правовідносин, які виникають між суб’єктами публічного адміністрування та приватними особами з питань надання адміністративних послуг. З’ясовано, що сучасний предмет адміністративного права виглядає наступним чином: а) управлінські відносини; б) правоохоронні відносини; в) публічно-сервісні відносини. Доведено, що ініціаторами публічно-сервісних відносин є приватні особи, що звертаються до суб’єктів публічного адміністрування за наданням відповідних публічних послуг. Зроблено висновок, що податкове право не включає в предмет свого правового регулювання публічно-сервісні відносини, адже вони позбавлені такої ознаки як «підпорядкованість». До того ж, податкове право ґрунтується на забезпеченні конституційного обов’язку щодо сплати податків і зборів, а тому зміст його предмету наповнюють в основному відносини щодо контрольної та юрисдикційної діяльності в цій сфері. Встановлено, що відносини, які виникають між платником податків та суб’єктом публічного адміністрування щодо надання публічних послуг, відносяться до сфери адміністративно-правового регулювання. Зроблено висновок, що адміністративне право еволюціонувало за останні тридцять років в галузь національного права, пріоритетом якої є забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в публічно-правовій сфері. Податкове ж право продовжує на засадах «державоцентризму» регулювати суспільні відносини, які виникають між платниками податків та податковими органами з приводу забезпечення реалізації конституційного обов’язку щодо сплати податків і зборів.
Administrative law and tax law in the context of regulation of public service legal relations. The article, based on the analysis of legal sources and scientific sources, analyzes administrative and tax law in the context of their regulation of public service legal relations. It is stated that the modern administrative law of Ukraine, without losing its properties of ensuring the effective activity of public administration subjects, is focused on ensuring the rights and freedoms of individuals in public-legal relations. Such rights and freedoms are realized through numerous public-legal procedures (among which administrative procedures occupy a special place), public-service relations (for example, the provision of administrative services) and public-partnership relations (for example, in the field of religion). The analysis of administrative and tax law in the context of the regulation of public service legal relations is due to the fact that taxpayers, on the one hand, are participants in tax legal relations, which is directly enshrined in the Tax Code of Ukraine, on the other hand, they are participants in administrative legal relations that arise between sub- entities of public administration and private individuals on the provision of administrative services. It was found that the modern subject of administrative law is as follows: a) management relations; b) law enforcement relations; c) public service relations. It has been proven that the initiators of public service relations are private individuals who apply to public administration entities for the provision of relevant public services. It was concluded that tax law does not include public-service relations in the subject of its legal regulation, because they are devoid of such a feature as “subordination”. In addition, tax law is based on ensuring the constitutional obligation to pay taxes and fees, and therefore the content of its subject is mainly filled with relations regarding control and jurisdictional activities in this area. It was established that the relations that arise between the taxpayer and the subject of public administration regarding the provision of public services belong to the sphere of administrative and legal regulation. It is concluded that administrative law has evolved over the past thirty years into a branch of national law, the priority of which is to ensure the implementation and protection of human and citizen rights and freedoms in the public legal sphere. Tax law, on the basis of “state centrism”, continues to regulate social relations that arise between taxpayers and tax authorities regarding the implementation of the constitutional obligation to pay taxes and fees.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36643
DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-3/142
Other Identifiers: УДК 342.9
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ, правові науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
616-618.pdf371.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.