Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36642
Title: Концепт щодо особливостей адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного адміністрування в податкових правовідносинах
Other Titles: Concept regarding the peculiarities of the administrative and legal status of public administration subjects in tax legal relations
Authors: Миколенко, Олександр Іванович
Манжула, А. А.
Mykolenko, Oleksandr I.
Manzhula, A. A.
Citation: Правові новели
Issue Date: 2023
Keywords: адміністративні послуги
принцип транспарентності
адміністративно-правове регулювання
адміністрування податків
відносини між платниками податків та суб’єктами публічного адміністрування
інструменти публічного адміністрування
компетенція
платники податків
податкове регулювання
податок
правовий статус суб’єктів
публічна адміністрація
публічне адміністрування
суб’єкти публічного адміністрування
administrative services
the principle of transparency
administrative and legal regulation
tax administration
relations between taxpayers and subjects of public administration
tools of public administration
competence
taxpayers
tax regulation
tax
legal status of subjects
public administration
public administration
subjects of public administration
Series/Report no.: ;№ 19.
Abstract: Здійснено аналіз особливостей адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного адміністрування в податкових правовідносинах. Визначено, що розуміння адміністративно-правового статусу юридичних осіб публічного права є ключовим завданням, яке вимагає уваги і ретельного вивчення з боку вчених і законодавців, щоб забезпечити правову стабільність і якість державного управління. Саме в цьому контексті виникає необхідність збалансувати процеси інституціонального оновлення, які сприяють розвитку взаємовідносин між платниками податків і суб’єктами публічного адміністрування, що відповідає потребам суспільства й сприяє економічному розвитку країни. У зв’язку з цим, актуальним бачиться дослідження особливостей правового статусу суб’єктів публічного адміністрування в податкових правовідносинах в сучасних умовах. Ці суб’єкти виступають ключовими суб’єктами в механізмі вдосконалення і розвитку інституціонального податкового середовища. Наголошено, що один із надзвичайно важливих напрямків в сучасній юридичній науці полягає у визначенні ключових характеристик адміністративно-правового статусу юридичних осіб публічного права. Досягнення чіткого розуміння та визначення цих ключових ознак адміністративно-правового статусу має важливе значення як для наукової спільноти, так і для законодавчого процесу. Дослідження і аналіз цього питання відкривають шляхи для подальшого удосконалення нормативно-правового регулювання цього питання, що є важливим в контексті розвитку правової системи та забезпечення правової визначеності. Доведено, що правовий статус суб’єктів публічного адміністрування у податкових правовідносинах є складним і специфічним, і він визначається рядом особливостей, які відділяють їх від інших учасників цих відносин, а саме: а) ці суб’єкти мають особливий статус;б) користуються імунітетом або особливими правами та привілегіями; в) зазвичай зобов’язані виконувати специфічні податкові обов’язки, що є фундаментальним завданням держави; г) їхні дії і рішення у сфері податків можуть бути предметом особливого нагляду і контролю, включаючи аудити та перевірки. Зазначено, що ДПС перетворюється на сучасний та технологічний орган публічної адміністрації, що надає якісні та зручні послуги платникам податків і зборів із урахуванням принципу транспарентності.
An analysis of the peculiarities of the administrative and legal status of public administration subjects in tax legal relations was carried out. It was determined that understanding the administrativelegal status of legal entities under public law is a key task that requires attention and careful study by scientists and legislators in order to ensure legal stability and quality of public administration. It is in this context that there is a need to balance the processes of institutional renewal, which contribute to the development of relations between taxpayers and subjects of public administration, which meets the needs of society and contributes to the economic development of the country. In this regard, the study of the peculiarities of the legal status of subjects of public administration in tax legal relations in modern conditions is considered relevant. These subjects are key subjects in the mechanism of improvement and development of the institutional tax environment. It is emphasized that one of the extremely important directions in modern legal science consists in determining the key characteristics of the administrative-legal status of legal entities under public law. Achieving a clear understanding and definition of these key features of administrative-legal status is important for both the scientific community and the legislative process. Research and analysis of this issue open the way for further improvement of the legal regulation of this issue, which is important in the context of the development of the legal system and ensuring legal certainty. It has been proven that the legal status of public administration subjects in tax legal relations is complex and specific, and it is determined by a number of features that separate them from other participants in these relations, namely: a) these subjects have a special status;b) enjoy immunity or special rights and privileges; c) are usually required to fulfill specific tax obligations, which is a fundamental task of the state; d) their actions and decisions in the field of taxes may be subject to special supervision and control, including audits and inspections. It is noted that the State Tax Service of Ukraine is turning into a modern and technological public administration body that provides high-quality and convenient services to tax and fee payers, taking into account the principle of transparency.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36642
DOI: https://doi.org/10.32782/ln.2023.19.66
Other Identifiers: УДК 342.9
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ, правові науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
490-498.pdf301.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.