Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36627
Title: Стратегії професійної комунікації
Compiler: Князян, Маріанна Олексіївна
Kniazian, Marianna O.
Citation: Стратегії професійної комунікації : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня за спец. 035 Філологія / уклад.: М. О. Князян. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
Issue Date: 2023
Keywords: методичні рекомендації
професійна комунікація
стратегії
Abstract: Методичні рекомендації містять практичні заняття (а саме їх теми, питання, котрі розглядаються, рекомендована література), завдання для самостійної роботи. Метою методичних рекомендацій є забезпечити формування здатності здобувачів вищої освіти до ефективної комунікації в професійній діяльності насамперед у науковій та освітній галузях. Передбачається оволодіння методологічними засадами та термінологічним базисом стратегій професійної комунікації, стратегіями комунікативної поведінки, комунікативними стилями, вміннями застосовувати стратегії в ситуації конфліктного спілкування, а також з метою досягнення взаєморозуміння у викладацькій діяльності та в науково-дослідницькій діяльності. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 035 Філологія, викладачів-науковців.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36627
Other Identifiers: УДК 316.77(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kniazian_Strategies_of_professional_communication.pdf239.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.