Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36589
Title: Перекладацька практика
Authors: Марінашвілі, Мальвіна Джангізівна
Коккіна, Ліліта Рейнісівна
Весна, Тетяна Василівна
Marinashvili, Malvina D.
Kokkina, Lilita R.
Vesna, Tetiana V.
Citation: Марінашвілі М. Д. Перекладацька практика : метод. рек. для здобувачів вищ. освіти ступеня магістра спец. 035 «Філологія» спеціалізації 035.055 «Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр.» / М. Д. Марінашвілі, Л. Р. Коккіна, Т. В. Весна. – Одеса : Букаєв В. В., 2022. – 23 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні рекомендації
проведення перекладацької практики
організації перекладацької практики
перекладацька практика
Abstract: У методичних рекомендаціях наведено загальні правила організації і проведення перекладацької практики на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Визначено мету та завдання практики, наведено порядок її організації, вимоги до складання й оформлення звітної документації, а також критерії оцінювання результатів перекладацької практики. У додатках подано зразки оформлення звітної документації. Для здобувачів вищої освіти ступеня магістра.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36589
Other Identifiers: УДК 378:81’25(083)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marinashvili_et_al_Translation_practice.pdf356.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.