Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36568
Title: Стилістика французької мови. Тропи.
Authors: Панченко, Iнна Володимирівна
Князян, Маріанна Олексіївна
Pantchenko, Inna V.
Kniazian, Marianna O.
Citation: Панченко І.В. Стилістика французької мови. Тропи. Метод. рекомендації до курсу «Стилістика основної іноземної мови» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. / І.В. Панченко, М.О. Князян. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – 48 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні рекомендації
французька мова
тропи
стилістика
Abstract: У методичних рекомендаціях подано теоретичну інформацію про основні тропи, зокрема метафору, метонімію, синекдоху, та систему вправ із самостійної роботи, метою якої є розширення знань здобувачів вищої освіти про сутність, механізми, типологію, функції окреслених прийомів виразності. Методичні рекомендації спрямовані на формування здатності здобувачів вищої освіти до аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, вільного й усвідомленого оперування спеціальною термінологією, усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів. Кожний розділ методичних рекомендацій відображає як суто лінгвістичний матеріал, так і систему послідовно репрезентованих вправ (від мовних до комунікативних). Для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36568
Other Identifiers: УДК 81'42
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panchenko_Kniazian_Stylistique_Francaise.pdf604.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.