Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36566
Title: «Домашнє читання» : метод. рек. (до курсу «Основна іноземна мова (фр.)» (третій рік навчання) для здобувачів ступеня вищ. освіти «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша фр.
Authors: Князян, Маріанна Олексіївна
Панченко, Iнна Володимирівна
Романюк, Діана Хачатурівна
Kniazian, Marianna O.
Pantchenko, Inna V.
Romaniuk, Diana Kh.
Citation: Князян М. О. «Домашнє читання» : метод. рек. (до курсу «Основна іноземна мова (фр.)» (третій рік навчання) для здобувачів ступеня вищ. освіти «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша фр. / М. О. Князян, І. В. Панченко, Д. Х. Романюк. – Одеса : Букаєв В. В., 2021. – 64 c.
Issue Date: 2021
Keywords: методичні рекомендації
французька мова
домашнє читання
Abstract: У методичних рекомендаціях репрезентовано систему організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно), перша французька) з обовʼязкового освітнього компонента «Основна іноземна мова (французька)», змістового модуля «Домашнє читання». Методичні рекомендації можуть бути корисними й здобувачам вищої освіти, котрі вивчають французьку мову як другу іноземну на факультеті романо-германської філології. Пропонуються вправи на опрацювання лексичного, граматичного матеріалу, а також самостійні, дослідницькі, проєктні, творчі завдання, що мають на меті активізацію спонтанного усного та писемного мовлення студентів, формування інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей, забезпечення результатів, передбачених у освітньо-професійній програмі «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Для здобувачів вищої освіти, викладачів-науковців.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36566
Other Identifiers: УДК 378.937
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kniazian_Lecture_a_la_maison_3_annee.pdf919.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.