Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3553
Title: НОМІНАТИВНИЙ АСПЕКТ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМУНІКАТИВНИМИ ДІЯМИ ПЕРСОНАЖІВ В УМОВАХ ДІАЛОГІЧНОЇ ЧИ ПОЛІЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ (на матеріалі англійського реалістичного роману)
Other Titles: Nominative aspect of reflection of cause and effect relations between communicative actions of personages within dialogue or polylogue in English realistic novels
Номинативный аспект отображения причинно-следственных связей между коммуникативными действиями персонажей в условиях диалогической или полилогической ситуации (на материале английского реалистического романа)
Authors: Повшедна, І. В.
Povshedna, I. V.
Повшедная, И. В.
Citation: Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
Issue Date: 2012
Publisher: Видавничий дім Дмитра Бураго
Keywords: комунікативна дія персонажа
причинно-наслідкові зв’язки
номінація
communicative action character
causal relationships
nomination
коммуникативное действие персонажа
причинно-следственные связи
номинация
Series/Report no.: ;Вип. 17.ч.2 С. 455-460
Abstract: У статті розглядається варіативність мовних засобів, що маніфестують причинно-наслідкові зв’язки між комунікативними діями персонажів. Особлива увага приділяється функціональному аналізу та визначенню прагматичної спрямованості номінативних одиниць, що експлікують ці взаємовідносини у персонажній комунікації.
The article elucidates the problems of linguistic units used for manifestation of relations of cause and effect between the communicative actions of personages. A special attention is drawn to functional analysis of nominative means for denotation of these relations in personages’ communication.
В статье рассматривается вариативность языковых средств, манифистирующих причинно-следственные связи между коммуникативными действиями персонажей. Особое внимание акцентируется на функциональном анализе и прагматической направленности номинаций, фиксирующих эти взаимоотношения внутри персонажной коммуникации
Description: Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.-Вип.17.- Ч.2.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3553
Appears in Collections:Слов’янський збірник

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik slav2.455-460+.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.