Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35519
Title: Науковий доробок О. І. Бондаря
Other Titles: Oleksandr Bondar’s scientific heritage
Authors: Хрустик, Надія Михайлівна
Khrustyk, Nadiya M.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: О. І. Бондар
наукова спадщина
наукові напрями
новаторство
значення лінгвістистичного доробку
мовознавча наука
O. I. Bondar
scientific heritage
scientific trends
innovation
significance of linguistic development
linguistic science
Series/Report no.: Філологія;Т. 27, вип. 2(26).
Abstract: Стаття присвячена дослідженню наукової спадщини Олександра Івановича Бондаря – відомого українського мовознавця, професора, доктора філологічних наук. Йдеться про проблематику наукових праць мовознавця, особливості ідейного простору його наукового дискурсу та специфіку дослідницького я. З’ясовано, що О. І. Бондар активно працював у таких наукових напрямах, як: історія української мови, українська діалектологія, словотвір, синтаксис, лексикографія, функціональна граматика, фонологія, лексикологія, термінознавство, лінгвоекологія, український правопис, лінгвістика тексту, соціолінгвістика, загальне мовознавство, славістика, японістика, зіставлення української та японської мов, перекладознавство, комп’ютерна лінгвістика тощо. Серед них – лінгвоекологія, зіставний аналіз української та японської мов, вивчення яких науковець започаткував сам. Знання мов, нестандартне мислення науковця та прагнення пізнавати нове, і не лише в царині свого фаху, але й далеко за його межами, – усе це послугувало базою, на якій сформувалося дослідницьке я професора Бондаря. У статті акцентується увага на новаторських поглядах О. І. Бондаря: розглядається питання вивчення категорії темпоральності в українській мові; проблема, пов’язана з визначенням часу виникнення української мови; обґрунтовується кількісний склад фонем у сучасній українській мові та ступені фонематичності фонем; теорія мови як гуманітарного капіталу; висвітлюється питання про мову як головний для українців етноутворювальний чинник. Ідейний простір наукових робіт дослідника базується на прагненні вивчати мову та її різнопланові явища як цілісний динамічний об’єкт, який перебуває в тісному взаємозв’язку з усіма іншими реаліями людського буття. Звідси – багатовекторний характер праць мовознавця. Науковий доробок О. І. Бондаря, зокрема окреслені ним перспективи досліджень, його незвична «оптика» наукових спостережень, своєрідні прийоми вивчення мовних явищ, – джерело подальшого розвитку багатьох напрямів мовознавчої науки. Стаття присвячена пам’яті українського мовознавця О. І. Бондаря з нагоди його 70-річчя.
The article is dedicated to the research of the scientific heritage of Oleksandr Ivanovich Bondar – a famous Ukrainian linguist, professor, doctor of philological sciences, whose 70th birthday will be celebrated by the scientific community in 2022. The purpose of our article is to understand the place and significance of the scientific heritage of O. I. Bondar in modern linguistics. The object of observation is the scientific creativity of the professor. The subject of study is the problem of his linguistic development. The source base for our observation was the scientific heritage of the linguist. We set ourselves the following tasks: to reveal the problems of Professor Bondar’s scientific works; determine the specifics of his scientific activity; describe fragments of the ideological space of the linguist’s scientific discourse. The work uses such general scientific methods of research as analysis and synthesis, induction and deduction, observation, thematic and ideologue portraiture of the scientist’s personality. It was found that O. I. Bondar actively worked in such scientific areas as: history of the Ukrainian language, Ukrainian dialectology, word-form, syntax, lexicography, functional grammar, phonology, lexicology, terminology, linguistic ecology, Ukrainian orthography, text linguistics, sociolinguistics, general linguistics, Slavic studies, Japanese studies, comparison of Ukrainian and Japanese languages, translation studies, computer linguistics etc. Among them is linguistic ecology, a comparative analysis of the Ukrainian and Japanese languages, the study of which the scientist initiated himself. Knowledge of languages, non-standard thinking of a scientist and the desire to learn new things, not only in the field of his specialty, but also far beyond it – all this served as the basis on which the research self of Professor Bondar was formed. The article focuses attention on the innovative views of O. I. Bondar: the question of studying the category of temporality in the Ukrainian language is considered; the problem related to determining the time of emergence of the Ukrainian language; the quantitative composition of phonemes in the modern Ukrainian language and the degree of phonemicity of phonemes are substantiated; the theory of language as humanitarian capital; the issue of language as the main ethnic-forming factor for Ukrainians is highlighted. Conclusions. The ideological space of the researcher’s scientific works is based on the desire to study the language and its diverse phenomena as an integral dynamic object that is in close relationship with all other realities of human existence. Hence the multi-vector nature of the linguist’s works. Scientific work of O. I. Bondar, in particular the research perspectives outlined by him, his unusual “optics” of scientific observations, peculiar methods of studying linguistic phenomena, are the source of the further development of many areas of linguistic science.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35519
Other Identifiers: УДК 811.16(092) Бондар +81’373.7
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84-92.pdf446.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.