Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35047
Title: Психологічні особливості управлінського потенціалу особистості ІТ-фахівця
Authors: Максименко, Наталія Леонідівна
Maksymenko, Nataliia L.
Citation: Максименко Н. Л. Психологічні особливості управлінського потенціалу особистості IT-фахівця : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 053 «Психологія» / Н. Л. Максименко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 244 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: моделювання психологічних феноменів
управлінський потенціал
ІТ-фахівці
м'які навички
стилі керівництва
професійна успішність
modeling of psychological phenomena
managerial potential
IT professionals
soft skills
leadership styles
professional efficiency
Abstract: В даному дослідженні вивчається управлінський потенціал, його складові та особливості реалізації у професійній діяльності IT-фахівця. Побудовано системну модель даного феномена, яка складається з восьми умовних блоків: «Соціально-демографічні чинники», «Особистісні риси», «Ціннісні орієнтації», «Інтелектуально-творчий потенціал», «Лідерський потенціал», «Мотивационно-діяльнісний потенціал», «Соціально- комунікативний потенціал» і «Ефективність управлінської діяльності». Проведено психометричний аналіз авторських методик дослідження управлінського потенціалу ІТ-фахівців, набір яких включає опитувальники і процедуру асесмент-центру, підтверджено їхню валідність. Розроблено систему ґрейдів як об'єктивний критерій професійної ефективності. Вивчено особливості складових управлінського потенціалу та показано, що вектор ціннісних орієнтацій у досліджених ІТ-фахівців характеризується владністю, потребою у свободі дій і конкурентністю, вільним ставленням до існуючих норм і правил в організації, що може гальмувати колективну діяльність. Доведено, що предикторами мотивації професійної діяльності виступають сумлінність, відкритість досвіду, толерантне лідерство. Виявлено, що відкритість досвіду в поєднанні з толерантним лідерством є передумовою рішучості в просуванні організаційних змін. Проаналізовано структуру соціально-комунікативного потенціалу особистості, в якому виділено два блоки показників: блок професійного спілкування та особистісні особливості спілкування. Визначено, що такі «м'які навички» в складі управлінського потенціалу, як соціальний інтелект, абстрактне мислення, рішучість, домінантність, внутрішня мотивація, комунікативність, стійкість до емоційних навантажень, відкритість, сприйнятливість до будь-якого виду знань є предикторами ефективної діяльності. Сформовано дві взаємодоповнюючих класифікації стилів керівництва в IT-сфері: за ступенем включення в організаційну діяльність (відсторонений і залучений стиль) і за рівноправністю у спілкуванні (паритетний і домінантний стилі). Побудовано моделі прогнозу професійної ефективності ІТ-фахівців з урахуванням переважаючих стилів керівництва.
In this study the managerial potential, its components and peculiarities of realization in the professional activity of an IT professional. The system model of this phenomenon is constructed, which consists of eight conditional blocks: "Socio-demographic factors", "Personality traits", "Value orientations", "Intellectual-creative potential", "Leadership potential", "Motivational-activity potential", " Socio-communicative potential ”and“ Effectiveness of management activity ”. A psychometric analysis of the author's methods of researching the management potential of IT professionals was conducted, the set of which included questionnaires and the procedure of the assessment center, and their validity was confirmed. A grading system has been developed as an objective criterion for professional efficiency. The features of the components of managerial potential are studied and it is shown that the vector of value orientations in the researched IT professionals is characterized by power, need for freedom of action and competitiveness, free attitude to the existing rules and rules in the organization, which can hinder the collective activity. It is proved that honesty, openness of experience, tolerant leadership are the predictors of motivation of professional activity. Openness of experience, combined with tolerant leadership, was found to be a prerequisite for determination to drive organizational change. In the structure of social and communicative potential the block of professional communication and the block of personal features of communication are allocated. It is determined that such "soft skills" in the management capacity, such as social intelligence, abstract thinking, determination, dominance, intrinsic motivation, communication, resistance to emotional stress, openness, receptivity to knowledge are the predictors of effective activity. The openness of experience, combined with tolerant leadership, was found to be a prerequisite for determination to drive organizational change. The structure of social and communicative potential of the individual is analyzed, in which two blocks of indicators are distinguished: the block of professional communication and the personal features of communication. It is determined that such "soft skills" in the management potential, such as social intelligence, abstract thinking, determination, dominance, intrinsic motivation, communication, resistance to emotional stress, openness, receptivity to any kind of knowledge are the predictors of effective activity. Two complementary classifications of leadership styles in the IT sphere have been formed: by the degree of involvement in organizational activity (detached and involved style) and by equality in communication (parity and dominant style). Models for forecasting the professional performance of IT specialists are built, taking into account the prevailing leadership styles.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35047
Other Identifiers: УДК 159.98-027.512:316.774 (043.5)
Appears in Collections:Дисертації ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Максименко_Дисертація.pdf3.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.