Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34685
Title: Кафедрі географії україни, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського університету – 55!
Other Titles: Departments of Geography of Ukraine, Soil Science and Land Cadastre of Odessa university – 55th anniversary!
Authors: Буяновський, Андрій Олександрович
Красєха, Єрофій Никифорович
Тригуб, Валентина Іванівна
Buianovskyi, Andrii O.
Krasiekha, Yerofei N.
Trigub, Valentina I.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
55-річчя
історія становлення
освітня і науково-дослідницька діяльність
Department of Geography of Ukraine, Soil Science and Land Cadastre of the Odesa I. I. Mechnikov National University University
55th anniversary
history of formation
educational and research activities
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 27, вип. 2(41).
Abstract: В структурі Одеського університету імені І. І. Мечникова в 1967 році була ство- рена кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів (з 2017 р. – географії Украї- ни, ґрунтознавства і земельного кадастру), основними завданнями якої було визначено вивчення сучасних ґрунтотворних процесів у чорноземах степової зони, головно в умовах зрошення та дренажу, та картографування ґрунтів і зе- мель з метою раціоналізації їх використання. У зв’язку з 55-річчям функціо- нування кафедри в університеті в пропонованій публікації висвітлено історію становлення та розвитку кафедри, основні напрямки та здобутки освітньої та науково-дослідницької діяльності.
In the structure of Odesa I. I. Mechnikov National University University in 1967, the Department of Soil Science and Geography of Soils was established (since 2017 – the Department of Geography of Ukraine, Soil Science and Land Cadastre), the main tasks of which is the study of modern soil-forming processes in chernozems of the steppe zone, mainly under conditions of irrigation and drainage, and soil mapping and lands in order to rationalize their use. In connection with the 55th anniversary of the operation of the Department at the University, the proposed publication highlights the history of the establishment and development of the Department, the main directions and achievements of educational and research activities.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34685
DOI: 10.18524/2303–9914.2022.2(41).268763
Other Identifiers: УДК 378.4(477. 74):631.4:911
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
207-218.pdf415.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.