Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34460
Title: Анатомія людини. Неврологія. Естезіологія
Compiler: Гладкій, Тетяна Володимирівна
Павліченко, Ольга Дмитрівна
Майкова, Ганна Вікторівна
Коломійчук, Тетяна Вікторівна
Кириленко, Наталія Анатоліївна
Gladkii, Tetiana V.
Pavlichenko, Olga D.
Maikova, Ganna V.
Kolomiichuk, Tetiana V.
Kyrylenko, Natalia A.
Citation: Анатомія людини. Неврологія. Естезіологія : метод. рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для студентів спец. 091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта, першого і другого рівнів вищої освіти / Укладачі: Т. В. Гладкій, О. Д. Павліченко, Г. В. Майкова, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 95 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні рекомендації
анатомія людини
неврологія
естезіологія
Abstract: Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог навчальної програми з дисципліни «Анатомія людини (Нормальна анатомія)». Метою методичних рекомендацій є допомога студентам в узагальненні, систематизації, поглибленні та закріпленні отриманих теоретичних знань за темами неврологія та естезіологія. Методичні рекомендації містять опис та методику проведення практичних занять, перелік питань для підготовки і обговорення на занятті, завдання для самостійного опрацювання окремих питань, перелік запитань до самоперевірки засвоєння знань, перелік допоміжної літератури.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34460
Other Identifiers: УДК : 611.8
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.