Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3439
Title: ІСТОРИЧНА ДЕРИВАТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ
Other Titles: Historical Derivation of the Ukrainian Language in the Cognitive Dimension
Историческая дериватология украинского языка в когнитивном измерении
Authors: Кочерга, Г. В.
Kocherga, G.
Citation: Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
Issue Date: 2012
Publisher: Видавничий дім Дмитра Бураго
Keywords: історична деривація
вербалізація
когнітивність
ментальність
концепт
мовна категоризація
a historical derivation
a verbalization
a cognition
a mentality
a concept
a linguistic categorization
историческая деривация
вербализация
когнитивность
ментальность
концепт
языковая категоризация
Series/Report no.: ;Вип. 17.ч.2 С.90-95
Abstract: У статті висвітлено когнітивний підхід до історичного словотвору, що дозволяє дослідити всі деталі мовної репрезентації навколишнього світу словотвірними засобами, виявлено основні закономірності історичної суфіксації її вербалізації, встановлено, що в предметних галузях дослідження деривації необхідно сполучати з когнітивним дослідженням, оскільки форманти і деривати мають високий когнітивний потенціал.
In the article a cognitive approach to the historical derivation is clarified, that allows to explore all the details of the lingual representation of the surrounding world via derivation means, the main rules of the historical suffixation and verbalization are displayed, it is set that in the subjest fields the exploration of derivation is necessary to combine with the cognative research, as the formants and derivatives have a high cognitive potential.
В статье предложен когнитивный подход к историческому словообразования, который позволяет исследовать все детали языковой репрезентации окружающего мира словообразовательных средствами, выявлены основные закономерности исторической суффиксация ее вербализации, установлено, что в предметных областях исследования деривации необходимо сочетать его с когнитивным исследованиям, поскольку форманты и дериваты имеют высокий когнитивный потенциал.
Description: Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.-Вип.17.-Ч.2.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3439
Appears in Collections:Слов’янський збірник

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik slav2.90-95+.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.