Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3417
Title: ВПЛИВ ВІСМУТОВИХ КОМПЛЕКСІВ ПОРФІРИНІВ І БАКТЕРІОФАГА НА ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ ТА СИНТЕЗ ПІОЦИАНІНУ PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Other Titles: ВЛИЯНИЕ ВИМСМУТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОРФИРИНОВ и БАКТЕРИОФАГА НА ФОРМИРОВАНИЕ БИОПЛЕНКИ И СИНТЕЗ ПИОЦИАНИНА PSEUDOMONAS AERUGINOSA
ACTION OF PORPHYRINES BISMUTH COMPLEXES AND BACTERIOPHAGE ON PSEUDOMONAS AERUGINOSA BIOFILM FORMATION AND PIOCYANIN BIOSYNTHESIS
Authors: Пахомова, Є. Ю.
Галкін, М. Б.
Галкін, Борис Миколайович
Філіпова, Тетяна Олегівна
Пахомова, Е. Ю.
Галкин, Н. Б.
Галкин, Борис Николаевич
Филиппова, Татьяна Олеговна
Pachomova, E. Yu.
Galkin, M. B.
Galkin, Borys M.
Filipova, Tetiana O.
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Keywords: біоплівка
піоцианін
P. aeruginosa
бактеріофаг вісмутові комплекси порфіринів
биопленка
пиоцианин
бактериофаг висмутовые комплексы порфиринов
biofilm
piocyanin
bacteriophage
porphyrines bismuth complexes
Series/Report no.: ;№3(19), С. 55-64
Abstract: Встановлено, що за сумісного використання з порфіринами бактеріофаг P. aeruginosa потенціює інгібуючу дію вісмутових комплексів на процеси, контрольовані системою quorum sensing. Показано, що самі по собі вісмутові комплекси порфіринів знижують синтез піоцианіну та утворення біоплівки P. aeruginosa пропорційно їх концентрації у середовищі. Найбільшу інгібуючу активність виявляє Ві(ІІІ)-ТПП, найменшу — Ві(ІІІ)-ППІХ. За присутності 0,4 мкМ Ві(ІІІ)-ТПП кількість піоцианіну у добовій культурі зменшується у 1,8 разу від контролю. При 40 мкМ Ві3+-ТПП кількість пігменту була нижчою у 2,3 разу, а при 80 мкМ — у 3,1 разу. За присутності бактеріофага (2х10в БУО/мл) вміст пігменту був нижчим у 2,5; 4,7 та 10 разів від контролю при концентраціях вісмутового комплексу ТПП 0,4; 4 і 80 мкМ, відповідно. Маса біоплівки за сумісного впливу бактеріофага і Ві(ІІІ)-ТПП утричі менша ніж при дії тільки одного порфірину. Вісмутові комплекси інших порфіринів чинять такий самий за спрямованістю ефект, але за кількісними показниками поступаються Ві(ІІІ)-ТПП. Встановлено, що за дії тільки бактеріофага формування біоплівки не порушується, але синтез піоцианіну суттєво зменшується
Показано, что при совместном использовании с порфиринами препарат бактериофага P. aeruginosa потенцирует ингибирующее действие висмутовых комплексов на процессы, контролируемые системой quorum sensing. Сами по себе висмутовые комплексы порфиринов снижают синтез пиоцианина и образование биопленки P. aeruginosa пропорционально их концентрации в среде. Наибольшую угнетающую активность проявляет Ві(ІІІ)-ТПП, наименьшую — Ві(ІІІ)-ПП IX. В присутствии 0,4 мкМ Ві(ІІІ)-ТПП количество пиоцианина в суточной культуре уменьшается в 1,8 раза от контроля. При 40 мкМ Ві(ІІІ)-ТПП содержание пигмента было ниже в 2,3 раза, а при 80 мкМ — в 3,1 раза. В присутствии бактериофага (2х105 БОЕ/мл) содержание пигмента снижалось в 2,5; 4,7 та 10 раз от контроля при концентрациях висмутового комплекса ТПП 0,4; 4 і 80 мкМ, соответственно. Масса биопленки при совместном воздействии бактериофага и Ві(ІІІ)-ТПП была меньше втрое чем при действии только одного порфирина. Висмутовые комплексы других порфиринов оказывают такой же самый по направленности эффект, но по количественным показателям уступают Ві(ІІІ)-ТПП. При использовании одного бактериофага образование биопленки не нарушается, однако синтез пиоцианина существенно снижается
It was shown that P. aeruginosa bacteriophage can posses inhibitory action on the quorum sensing system in presence of synthetic porphyrines bismuth complexes. Synthetic porphyrines bismuth complexes, used alone, show an ability to inhibit piocyanin biosynthesis depend of its concentration in culture media. Bi(III)-TPP shows the highest inhibitory activity, Bi(III)-nn IX - the lowest. In presence of 0.4 pM Bi(III)-TPP piocyanin concentration in culture media decreases 1.8 times as compared to the control. In presence of 40 pM Bi(III)-TPP pigment concentration decreased 2.3 times and in presence of 80 pM — 3.1 times. In presence of bacteriophage (2x105 PFU/ml) and Bi(III)-TPP concentrations (0.4; 4 and 80 pM) pigment contain decreased 2.5; 4.7 and 10 times respectively. The biofilm mass on the synergistic action of the bacteriophage and Bi(III)-TPP was three times lower than in presence of this porphyrine bismuth complex alone. Bismuth complexes of other porphyrines used, show the same effects, but rather lower than Bi(III)-TPP. Bacteriophage used alone show no effects on the biofilm formation, while piocyanine biosynthesis in presence of bacteriophage strongly decreased
Description: Мікробіологія і біотехнологія = Microbiology & Biotechnology/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2012.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3417
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikrob _3(2012).55-64.pdf474.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.