Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3412
Title: ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ БАКТЕРІЯМИ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА КОРЕНЯХ РОСЛИН LEPIDIUM SATIVUM L.
Other Titles: ФОРМИРОВАНИЕ БИОПЛЁНКИ БАКТЕРИЯМИ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА КОРНЯХ LEPIDIUM SATIVUM L.
BIOFILM FORMATION BY LACTOBACILLUS PLANTARUM BACTERIA ON LEPIDIUM SATIVUM L. ROOTS
Authors: Галкін, М. Б.
Ліманська, Наталія Вікторівна
Філіпова, Тетяна Олегівна
Іваниця, Володимир Олексійович
Галкин, Н. Б.
Лиманская, Наталья Викторовна
Филиппова, Татьяна Олеговна
Иваница, Владимир Алексеевич
Galkin, M. B.
Limanska, Natalia V.
Filipova, Tetiana O.
Ivanytsia, Volodymyr O.
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Keywords: Lactobacillus plantarum
біоплівка
адгезини
Lepidium sativum L.
биоплёнка
адгезины
biofilm
adhesions
Series/Report no.: ;№3(19),С.34-43
Abstract: Проведено дослідження формування біоплівки молочнокислими бактеріями на поверхні коренів тест-рослин крес-салату Lepidium sativum L. Встановлено, що за змодельованих умов клітини бактеріоциногенних штамів Lactobacillus plantarum мають здатність до адгезії та формування біоплівки на коренях тест-рослин, на відміну від бактерій Lactococcus lactis. Вивчення механізмів формування біоплівки бактеріями Lactobacillus plantarum ONU 87 на коренях рослин показало, що вибіркова інактивація основних груп адгезинів по різному впливає на цей процес. Інактивація S-шару призводить до припинення адгезії бактерій, інактивація поверхневих поліцукридів — до припинення формування мікроколоній, а видалення тейхоєвих кислот — до інгібування процесу дозрівання біоплівки
Проведено изучение формирования биоплёнки клетками бактерио- циногенных штаммов Lactobacillus plantarum на поверхности корней тест- растений крес-салата Lepidium sativum. Показано, что оба исследованных штамма обладают способностью к адгезии и формированию биоплёнки в отличие от молочнокислых бактерий Lactococcus lactis. Исследование механизмов образования биоплёнки бактериями штамма Lactobacillus plantarum ONU 87 на корневой системе растений показало, что изби¬рательная инактивация основных групп адгезинов по-разному влияет на этот процесс. Инактивация S-слоя приводила к прекращению адгезии, инактивация поверхностных полисахаридов — к прекращению формирова¬ния микроколоний, а инактивация тейхоевих кислот — к ингибированию процесса созревания биоплёнки
Investigation of a biofilm formation ability of Lactobacillus plantarum bacteriocinogenic strains on the plant roots shows that each used strain has a good ability to adhesion and biofilm formation on the test-plant roots surface in contrast to Lactococcus lactis. Study of the mechanisms of biofilm formation by test strains on the root system of plants has shown that selec¬tive inactivation of the major groups of adhesions different by influences on this process. Since inactivation of S-layer led to the cessation of adhesion, inactivation of surface polysaccharides to the cessation of microcolonies formation and inactivation of teichoic acids to the inhibition of the biofilm maturation process
Description: Мікробіологія і біотехнологія = Microbiology & Biotechnology/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2012.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3412
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikrob _3(2012).34-43.pdf592.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.