Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/340
Title: ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНІ СПЕКТРИ ПЕРОКСИДАЗИ У РІЗНИХ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО БУРОЇ ЛИСТОВОЇ ІРЖІ ТА ТВЕРДОЇ САЖКИ ЛІНІЙ ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ТА ЇХ БАТЬКІВ
Other Titles: ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ПЕРОКСИДАЗЫ У РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К БУРОЙ ЛИСТОВОЙ РЖАВЧИНЕ И ТВЕРДОЙ ГОЛОВНЕ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
ELECTROPHORETICAL PEROXIDASE SPECTRA IN THE LINES OF WINTER COMMON WHEAT AND PARENTAL FORMS WITH DIFFERENT RESISTANCE TO LEAF RUST AND HARD FIREBRAND
Authors: Топтіков, Валентин Анатолійович
Дьяченко, Лариса Федорівна
Тоцький, Владлен Миколайович
Бабаянц, Л. Т.
Топтиков, Валентин Анатольевич
Дьяченко, Лариса Федоровна
Тоцкий, Владлен Николаевич
Бабаянц, Л. Т.
Toptikov, Valentyn A.
Diachenko, Larysa Fedorivna
Totskyi, Vladlen M.
Babayants, L. T.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2005
Publisher: Астропринт
Keywords: пшениця
пероксидаз
множинні молекулярні форми
бура листова іржа
тверда сажка
стійкість
пшеница
пероксидаза
множественные молекулярные формы
бурая листовая ржавчина
твердая головня
устойчивость
wheat
peroxidase
multiple molecular forms of enzymes
leaf rust
hard firebrand
resistance
Series/Report no.: Біологія;Т. 10, вип. 3,С. 70 - 84.
Abstract: Проведено електрофоретичний розподіл ізоформ пероксидази вихідних форм та ліній озимої м'якої пшениці,які містять інтрогресовані від Aegilops cylindrica i Triticum erebuni гени стійкості до збудників бурої листової іржі та твердої сажки. З'ясовано якісні та кількісні особливості спектрів ферменту досліджених рослин. Встановлено,що кількісні показники окремих ізоформ пероксидази з низькою електрофоретичною рухливістю(Rf від 0,02 до 0,10-0,12)достовірно корелюють зі стійкістю рослин до мікопато- генів.Наведено нові дані щодо генетико-біохімічних механізмів стійкості пшениці.Пропонуються методичні підходи до розробки ефективної тест-системи прогнозування ознаки стійкості рослин до мікопатогенів
Проведено электрофоретическое разделение изоформ пероксидазы исходных форм и линий озимой мягкой пшеницы,содержащих интрогрессированные от Aegilops cylindrica и Triticum erebuni гены устойчивости к возбудителям бурой листовой ржавчины и твердой головни.Определены качественные и количественные особенности спектров фермента исследованных растений. Установлено,что количественные характеристики определенных изоформ пероксидазы с низкой электрофоретической подвижностью(Rf от 0,02 до 0,10-0,12)достоверно коррелируют с устойчивостью растений к микопатогенам.Приведены новые данные относительно генетико-биохимических механизмов устойчивости пшеницы.Предлагаются методические подходы для разработки эффективной тест-системы прогнозирования признака устойчивости растений к микопатогенам.
The electrophoretical division of peroxidase initial isoforms and lines of winter common wheat has been made.The investigated lines contain the genes of resistance to leaf rust and hard firebrand which have been introgressed from Aegilops cylindrica and Triticum erebuni.The qualitative and quantitative peculiarities of enzyme spectra of the investigated plants have been determined.It was shown, that quantitative characteristics of definite peroxidase isoforms with low electrophoretical mobility (Rf 0,02-0,10-0,12) were reliable correlated with plant resistance to mycopathogenes.The new data of genetic-biochemical mechanisms of wheat resistance have been given.The methodical approaches for development of effective test-system of plant resistance forecasting to mycopathogene signs have been suggested.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - Том 10, Вип. 3: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/340
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vest_Biol_3_05_70-84.pdf434.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.